Прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2024/2025

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

О Б Я В Я В А   

Прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” през академичната 2024/2025 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация , чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта от страни-участнички в програмата или в партньорско чуждестранно висше училище от трети държави, които не са асоциирани към програмата (международна мобилност).

Приемат се заявление за участие по следните проекти:

  • проект № 2024-1-BG01-KA131-HED-000198920 „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование“ (продължителност на проекта: 01.06.2024-31.07.2026 г.);
  • проект № 2024-1-BG01-KA171-HED-000198913 „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и трети държави, които не са асоциирани към програмата“ само за мобилности в Технически университет на Молдова (TUM), Молдова (ПН 5.2. ЕЕА) и Алматински технологичен университет (ATU), Казахстан (ПН 5.3. ККТ и ПН 5.2. ЕЕА). Продължителността на проекта е 01.08.2024-31.07.2027 г.

Изисквания към заявителите:

  1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
  2. Минималният брой дни на мобилността по проект № 2024-1-BG01-KA131-HED-000198920 е 2 дни без дните за път, а по проект № 2024-1-BG01-KA171-HED-000198913 - е 5 дни без дните за път.

Заявление и декларация-съгласие за обработка на личните данни  се подават на място в стая 3209 - УЦМНПП,  сграда Ректорат или по електронна поща на n_pangelova@tugab.bg).

Краен срок за подаване на заявленията30.09.2024 г.  

Информация за програма „Еразъм+” в ТУ-Габрово:

https://www.tugab.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/novini-po-programa-erazam/98-mobilnost-s-tzel-prepodavane

https://www.tugab.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/novini-po-programa-erazam/363-mobilnost-s-tzel-obuchenie-na-prepodavatelski-i-neprepodavatelski-sastav

За контакти: тел. 066/ 827 559,  n_pangelova@tugab.bg (Надежда Пангелова)

Последвайте ни във Facebook