1. Правилник за дейността на Технически университет - Габрово
 2. Етичен кодекс на Технически университет – Габрово
 3. Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на Технически университет - Габрово
 4. Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет
 5. Правилник за дейността на Технически колеж - Ловеч
 6. Правилник за прилагане на антикорупционни процедури в Технически университет - Габрово
 7. Правилник за награди, почетни звания и именуване на зали в Технически университет - Габрово
 8. Правила за работа на Етичната комисия на Технически университет - Габрово
 9. Правилник за ползване на студентските общежития и столове
 10. Правила за отпускане на държавни стипендии в Технически университет - Габрово
 11. Правилник за организацията и дейността на Центъра за рейтинг и акредитация при Технически университет - Габрово
 12. Правилник за организацията и дейността на Университетски кариерен център
 13. Правилник за дейността на Университетската библиотека при Технически университет – Габрово
 14. Политика за защита на лините данни в ТУ-Габрово