Специалност "Мехатроника" (М)

Специалност: МЕХАТРОНИКА

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - МАШИНЕН ИНЖЕНЕР


 АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:
logo m2

Съвременната индустрия интегрира в себе си все повече електроника и автоматика във вид на сензори, актуатори и компютърно управление в разработваните уреди, машини и системи. Проектирането, производството и експлоатацията на мехатронни системи изисква нов инженерен подход поради съвместното функциониране на компоненти от механиката, оптиката, оптоелектрониката, електротехниката и електрониката, което е характерно за тези системи.

Мехатрониката е сравнително нова специалност, която е не просто комбинация от съставляващите я дисциплини, а е взаимно проникване и сливане на механични, електронни и компютърни структури за реализиране на цялостен, функционално пълноценен продукт, наричан “мехатронен продукт”.


m2 1

Основната цел на магистърската програма по специалност "Мехатроника" е да се надгради обучението на инженери, придобили образователно-квалификационна степен “Бакалавър” в професионалните направления „Машинно инженерство“ и „Общо инженерство“ чрез усъвършенстване на знанията и практическите умения в областта на механиката, динамичните системи, електрониката, оптиката и интелигентните компютърни структури, както и интегрирането на тези знания и умения в една обща визия за изграждане на завършен мехатронен продукт. Магистърската програма е предназначена и за бакалаври от други направления, които желаят да получат надграждаща и специализираща подготовка в областта на мехатрониката.

m2 3

Поради висококвалифицираната си интердисциплинарна подготовка завършилите специалност „Мехатроника” с образователно-квалификационнастепен „Магистър” могат да се реализират като ръководители и координатори, управляващи специалистите от различни направления, с цел - изследване, създаване и експлоатация на мехатронни изделия. На специалистите, завършили тази специалност, се предлага възможност за реализация в следните области:

  • Проектиране и конструиране. Създаване на структурни схеми, изчисляване и конструиране на мехатронни елементи, възли и системи.
  • Производство. Подготовка, производство, контрол и изпитване на мехатронни изделия.
  • Експлоатация. Водещи специалисти в експлоатацията на мехатронни изделия, автоматизацията и роботизацията на машиностроителното производство.
  • Организация и управление. Дейности в организацията на труда и вземането на управленчески решения.
  • Научнии зследвания. Разработване на нови методи и модели, касаещи развитието на мехатронния подход.
  • Образование. Учители в средното и преподаватели във висшето образование по дисциплини, свързани с машиностроенето, уредостроенето и мехатрониката.
  • Метрология. Специалисти по измерване, проверка и калибриране на измервателни средства и системи.
  • Ремонт. Подръжка и ремонт на мехатронни системи.
  • Консултантска дейност. Консултанти в областта на мехатронните системи

Завършилите специалност „Мехатроника” с образователно-квалификационна степен „Магистър” имат възможност да продължат обучението си в следващата образователно-научна степен "Доктор" както и да участват в различни форми на продължаващо обучение.