Вътрешно-нормативни документи за Научноизследователска и Издателска дейност

documents and folders

 1. Стратегия за развитие на научните изследвания в Технически университет - Габрово за периода 2021-2023 година
 2. Правилник за управление на интелектуалната собственост на Технически университет -Габрово
 3. Правилник за дейността на Университетски център за научни изследвания и технологии към Технически университет - Габрово
 4. Правилник за организацията и дейността на Университетски център за информационни системи и технологии
 5. Правилник за издаване на Известия на Технически университет - Габрово
 6. Правилник за дейността на Университетско издателство „Васил Априлов”
 7. Правилник за издаване на вестник на Технически университет - Габрово
 8. Вътрешни правила за финасово стимулиране на публикационната активност в ТУ-Габрово
 9. Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
 10. Системата за вътрешни НИ конкурси
 11. Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност осъществявана от висшите училища и научните организации
 12. Изразходване на средства по договори - указания, доклад, искане, заявка, командировки
 13. Инструкция за заявяване на канцеларски материали, дребно офис оборудване, формуляри и консумативи по договор за научни изследвания, Заявка за поръчка - Приложение 3 2023
 14. Приложение 3 - Заявка за закупуване на консумативи за принтери и копирни машини, когато финансирането е от договор за научни изследвания.
 15. Иновационна стратегия за интелигентна специализация на република българия 2021-2027 г.
 16. Стратегия за развитие на научните изследвания в ТУ – Габрово за периода 2021-2023 година.
 17. График на дейностите свързани с организиране, провеждане и отчитане на вътрешни конкурси за научни изследвания за 2023 г.
 18. Заповед за откриване на конкурс за финансиране на проекти за научни изследвания за 2023 г.
 19. Одобрени заявки за участие в Университетския конкурс за целево финансиране на проекти за научни изследвания за 2023 г.