Специалност "Компютърен дизайн" (КД)

Специалност: КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН И ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР - ДИЗАЙНЕР


Една сравнително нова, привлекателна и модерна специалност. В съобразените с държавните изисквания учебни планове са застъпени дисциплини, които са с общообразователен, общотехнически и специален характер.

Обучението по “Компютърен дизайн в индустрията” се основава на потребността на съвременното общество от инженер-дизайнери, които са изградени като широкопрофилни специалисти, обединяващи знания и умения, методи и средства от взаимно проникващи се технологии между науката, изкуството, техниката и индустриалното производство.

Обучението по специалността се обезпечава от катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника”, като катедрата разполага с учебни и научноизследователски лаборатории. За обучението на студентите е осигурена съвременна компютърна техника, която е свързана в локал­на мрежа, интегрирана с мрежата на университета.

В много от учебните дисциплини се използват специфични специализирани програмни продукти.

Компетенции, които се придобиват от студентите от специалност „Компютърен дизайн в индустрията” са:

  • умения по дизайн на машини
  • технически изделия и съоръжения
  • дизайн на изделия и облекла
  • дизайн на рекламни продукти и информационни системи

По време на  учебните и специални практически занятия студентите формират умения да проучват и провеждат сравнителни анализи на изделия, да формулират дизайнерски проблеми и да извеждат концепции, да съставят и предлагат цветови и графични решения, да макетират, документират и оценяват дизайнерски проекти.

Практическата реализация на завършилите специалността „Компютърен дизайн в индустрията" се изразява в проектиране на машини, уреди, работни места, работна, производствена и интериорна среда, разнообразни текстилни изделия и облекла, пространствено оформление на магазини, бутици, изложбени комплекси, визуални комуникации.

Широкопрофилната квалификация на инженер-дизайнерите е предпоставка за добър прием в държавни и частни фирми, както у нас, така и в чужбина.