Информационен ден по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

eu noir

На 18.03.2023 г. от 16.00 часа в сградата на Центъра за компетентност, гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8 ще се проведе информационен ден по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център за компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.

Бенефициенти: Технически университет - Габрово, Технически университет - София, Технически университет - Варна, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Институт по роботика - БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика – БАН.

Общата стойност на проекта е 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско финансиране и 3535457,88 лв. националното съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.