Заповед на ректора на ТУ-Габрово от 07.09.2021 г. във връзка с извънредната епидемична обстановка

logo tu

ЗАПОВЕД

№ З – 01 - 344

гр. Габрово,  07.09.2021 год.

На основание чл.32, ал.1, т.1 и чл. 33, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД - 01- 748/02.09.2021 г. и Заповед № РД - 01- 743/31.08.2021 г.  на министъра на здравеопазването, във връзка с Решение №629 на Министерския съвет от 26 август 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14 май 2020г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020 г., Решение №418 от 25 юни 2020 г.,  Решение №482 от 15 юли  2020 г., Решение №525 от 30 юли 2020 г.,  Решение №609 от 28 август 2020 г., Решение №673 от 25 септември 2020 г.,  Решение №855 от 25 ноември 2020 г.,  Решение №72 от 26 януари 2021 г., Решение №395 от 28 април 2021 г., Решение №426 от 26 май 2021 г. и Решение №547 от 28 юли 2021г.на Министерския съвет и  Решение №5 от 13.07.2021 г. на АС на ТУ – Габрово /Протокол №12 от  13.07.2021 г./

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Допълвам Заповед № З-01-343/03.09.2021 г. на Ректора на ТУ – Габрово, както следва:

а/ създава се т. 8а:

т. 8а. Като изключение от т. 7 лекциите, семинарните и лабораторните упражнения и подготвителното обучение  за студентите от първи курс, редовна форма на обучение, в периода 20.09.2021 г. – 24.09.2021 г. да се провеждат присъствено при спазване на мярката за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.“

       Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № З-01-343/03.09.2021 г. на Ректора на ТУ – Габрово.

 Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Директор ТК - Ловеч, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Университета.

 

Проф. д-р инж. Анатолий Александров

ЗА РЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО

/съгл. Заповед №З-01-342/02.09.2021 г.

на Ректора на ТУ – Габрово/