Заповед на ректора на ТУ-Габрово от 03.09.2021 г. във връзка с извънредната епидемична обстановка

logo tuЗАПОВЕД

№ З-01-343

гр. Габрово, 03.09.2021 год.

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД - 01- 748/02.09.2021 г. и Заповед № РД - 01- 743/31.08.2021 г.  на министъра на здравеопазването, във връзка с Решение №629 на Министерския съвет от 26 август 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14 май 2020г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020 г., Решение №418 от 25 юни 2020 г.,  Решение №482 от 15 юли  2020 г., Решение №525 от 30 юли 2020 г.,  Решение №609 от 28 август 2020 г., Решение №673 от 25 септември 2020 г.,  Решение №855 от 25 ноември 2020 г.,  Решение №72 от 26 януари 2021 г., Решение №395 от 28 април 2021 г., Решение №426 от 26 май 2021 г. и Решение №547 от 28 юли 2021г.на Министерския съвет и  Решение №5 от 13.07.2021 г. на АС на ТУ – Габрово /Протокол №12 от  13.07.2021 г./

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Преподавателите и служителите на Технически университет – Габрово могат да изпълняват трудовите си задължения от разстояние - в дома си или от избрано от тях друго помещение извън работното им място, използвайки необходимото технологично оборудване, или да ползват платен годишен отпуск.
 2. Предоставените възможности по т. 1 да се прилагат след съгласуване със съответния пряк ръководител, съобразно спецификата и възможностите на трудовата дейност, като се допуска присъствена работа най-много на 50% от преподавателите и служителите в едно работното помещение.
 3. При присъствена работа служителите на Технически университет – Габрово продължават да работят с работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10.00 часа., определени в График, изготвен от ръководител сектор „Човешки ресурси“ и ръководител сектор „Административно – стопански“, съвместно с ръководителите на основните звена, съобразно спецификата и възможностите на трудовата дейност, като не се нарушава продължителността на работното време.
 1. Лекциите и семинарните упражнения на студентите от задочна форма на обучение за учебната 2021/2022 година да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 2. Лабораторните упражнения на студентите от задочна форма на обучение за учебната 2021/2022 година да се провеждат присъствено по утвърдените разписи и при спазване на мярката за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.
 3. Като изключение, лабораторните упражнения по т. 5 могат да се проведат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по преценка на съответния преподавател, след съгласуване с ръководител катедра и писмено разрешение от ръководителя на основното звено, ако спецификата на учебния предмет го позволява.
 4. Лекциите и семинарните упражнения на студентите от редовна форма на обучение за учебната 2021/2022 година да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, считано от 20 септември 2021 г.
 5. Като изключение, лекциите и семинарните упражнения по т. 7 могат да се провеждат присъствено при създадена предварителна организация от съответния преподавател с учебните потоци и групи, след съгласуване с ръководител катедра и писмено разрешение от ръководителя на основното звено, и при спазване на мярката за социална дистанция и всички противоепидемични мерки. В този случай да се предоставя информация на ръководител сектор „Учебна дейност“ от ръководителя на основното звено.
 6. Лабораторните упражнения на студентите от редовна форма на обучение за учебната 2021/2022 година да се провеждат присъствено по утвърдените разписи и при спазване на мярката за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.
 7. Като изключение, лабораторните упражнения по т. 9 могат да се провеждат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по преценка на съответния преподавател, след съгласуване с ръководител катедра и писмено разрешение от ръководителя на основното звено, ако спецификата на учебния предмет го позволява.
 8. Заверка на семестър се извършва от преподавателите и факултетните канцеларии електронно в Университетската информационна система.
 9. Защити на дипломни работи и дисертации, както и конкурсни изпити, да се провеждат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или присъствено по преценка на съответната комисия, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитна маска за лице.
 10. Изпити могат да се провеждат присъствено при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, и с не повече от 30 участници, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитна маска за лице, или в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по преценка на водещия преподавател след съгласуване с ръководител катедра. За начина на провеждане на изпити ръководителите на катедри да предоставят информация на ръководител сектор „Учебна дейност“.
 1. Заседанията на Академичния съвет, на съветите на основните звена и катедрените съвети (включително и разширените катедрени съвети), общите събрания на Технически университет - Габрово и на основните звена, заседанията на Студентски съвет и събранията на студенти, служители и нехабилитирани преподаватели да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии при осигурена техническа възможност.
 2. Влизането в корпусите на Технически университет - Габрово да се извършва при пропускателен режим. Служителите на длъжност „Портиер“, както и служителите, които се посещават от външни лица, да не допускат повече от 1 човек на 8 кв.м и да следят стриктно за поставени защитни маски за лице.
 3. Услугите на Университетската библиотека да се предоставят, като се допускат студенти и докторанти при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице.
 4. Масови мероприятия на територията на Технически университет – Габрово и Технически колеж – Ловеч могат да се провеждат присъствено при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, и с не повече от 30 участници, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитна маска за лице от всички участници.
 5. От ръководител сектор „Административно – стопански“ за сградите на Технически университет – Габрово на територията на гр. Габрово и от началник „Административно-стопанска дейност“ за сградите на Технически колеж - Ловеч да се организира засилен режим на почистване и дезинфекция на подове и повърхности, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1 към Заповед № РД - 01- 743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
 6. Да се организира дезинфекция на студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД, и на хотела на Технически университет – Габрово.
 7. Хотелът и студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД, да приемат студенти при спазване на всички противоепидемични мерки.
 8. Почивните бази, управлявани от Технически университет – Габрово, да приемат гости при спазване на всички противоепидемични мерки.
 9. Студентският стол в УК 6 и кафе - сладкарницата в УК 1 да работят, като посещения се допускат при спазване на отстояние от 1,5 м между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала.
 10. Кафе - сладкарницата в УК 2 остава затворена до второ нареждане.

 Настоящата Заповед влиза в сила от 07.09.2021 г. и отменя моя Заповед №З-01-341/01.09.2021 г.

Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Директор ТК - Ловеч, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

   

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор