Заповед за откриване на учебната 2021-2022 година

otkriwane uchebna godina 2021 2022

З А П О В Е Д

№ 3-01-348

гр. Габрово, 08.09.2021 г.

На основание на чл. 32, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал.1, т. 1 от Закона за висшето образование и във връзка с откриването на учебната 2021/2022 г. в Технически университет - Габрово

 

П О З Д Р А В Я В А М

 

студентите, преподавателите и служителите на Университета.

Пожелавам здраве, бодрост и успехи в учебната и научната дейност!

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

1. Откриването на учебната 2021/2022 година да се проведе на 20.09.2021 г. (понеделник) от 10:00 часа пред Корпус 1 (сграда Интеграл) - централен вход с участието на всички студенти, преподаватели и служители. Присъствието на студентите от първи курс, редовна форма на обучение, е задължително.

2. Провеждането на срещите с първокурсниците да се извърши по специалности в профилиращите катедри от 10:30 часа. Да се организира презентиране на специалността, запознаване с материалната база на Университета, услугите в Университетската библиотека и представяне на груповите ръководители.

3. Учебните занятия по учебен разпис за 20.09.2021 г. със студентите от I, ІІ, ІІІ и ІV курс, редовна форма на обучение, се отменят за времето на официалното откриване на учебната 2021/2022 година.

            4. От 20.09.2021 г. до 08.10.2021 г. със студентите от първи курс, специалности АРКУС, ПАЕ, ЕЕ, КСТ, КТКС, СКИ, КТМ, ТММ, М, ИТГС, ИМ  и КД, редовна форма на обучение,  да се проведе подготвително обучение по математика по приложения към настоящата заповед график.

5. Лекциите, семинарните и лабораторните упражнения и подготвителното обучение по математика за студентите от първи курс, редовна форма на обучение, в периода 20.09.2021 г. – 24.09.2021 г. да се провеждат присъствено при спазване на мярката за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на студентите, катедрените колективи, административните звена и служби за сведение и изпълнение и да се обяви във всички сгради на Университета.

                                        (П)

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ

За Ректор на Технически университет - Габрово

Съгласно Заповед № 3-01-342/02.09.2021 г.    

График за подготвително обучение по математика

за периода 20.09.2021 г. - 24.09.2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЗАЛА

КСТ + СКИ + КТКС

гл. ас. д-р В. Лазарова

1108

АРКУС + ЕЕ + ПАЕ

ас. П. Иванова

1110

М + КТМ + ИТГС + ТММ + КД + ИМ

ас. Ф. Падикова

1130

 


 

за периода 27.09.2021 г. - 08.10.2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЗАЛА

КСТ + СКИ + КТКС

гл. ас. д-р В. Лазарова

ONLINE

АРКУС + ЕЕ + ПАЕ

ас. П. Иванова

ONLINE

М + КТМ + ИТГС + ТММ + КД + ИМ

ас. Ф. Падикова

ONLINE

 


 

 

Наименование на специалностите :

КСТ

Компютърни системи и технологии

СКИ

Софтуерно и компютърно инженерство

КТКС

Комуникационни технологии и киберсигурност

АРКУС

Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи

ЕЕ

Електроенергетика и електрообзавеждане

ПАЕ

Промишлена и автомобилна електроника

М

Мехатроника

КТМ

Компютърни технологии в машиностроенето

ИТГС

Индустриални топлинни и газови системи

ТММ

Технология на материалите и материалознание

КД

Компютърен дизайн

ИМ

Индустриален мениджмънт

 


 

Разпределение на часовете:
1-ви час 14,15 - 15,00 ч.
2-ри час 15,15 - 16,00 ч.
3-ти час 16,15 - 17,00 ч.
4-ти час 17,15 - 18,00 ч.