Цени на библиотечно-информационните услуги в Университетска библиотека, считано от 01.01.2021г.

tugab logoЗ А П О В Е Д

№  З-01-5

гр. Габрово, 13.01.2021 г.

На  основание чл.32, ал.1, т.1 от  Закона  за висшето образование, Наредбата за запазване на библиотечните фондове, Правилника за работа на Университетска библиотека и Решение на Академичния съвет № 13.1 , Протокол № 5 от 22.12.2020 г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

Цени на библиотечно-информационните услуги в Университетска библиотека, считано от 01.01.2021 година, както следва:

                                   

           

 

 

 

2021 г.

 

Наименование на услугата

Ед.мярка

Цена

 

 

   

1

Издаване на читателска карта

   

1.1

Студенти, докторанти, преподаватели и служители на ТУ

1 година

безплатно

1.2.1

Външни читатели

1 година

(от датата на регистрация)

9,00 лв.

1.2.2 

Външни читатели 

6 месеца

(от датата на регистрация)

5,00 лв.

 

 

   

2

Повторно издаване на изгубена читателска карта

   

2.1

Студенти, докторанти, преподаватели и служители на ТУ

 

0,00 лв.

1,00 лв. –

за всяко следващо  след повторното

2.2

Външни читатели

 

1,00 лв.

 

 

   

3

Еднократно ползване на читалните и компютърни зали – за външни читатели

 

2,00 лв.

       

4

Писмени тематични библиографски справки

 

2,00 лв.

 

 

   

5

Междубиблиотечно заемане

   

5.1

За студенти, преподаватели и служители

   
 

съгласно ценоразписа на библиотеката доставчик

   
 

 

   

6

Копирни услуги

   

6.1

Формат А4- едностранно

1 страница

0,06 лв.

6.2

Формат А4- двустранно

1 страница

0,10 лв.

6.3

Формат А3- едностранно

1 страница

0,10 лв.

6.4

Формат А3- двустранно

1 страница

0,15 лв.

       

 7

Разпечатване на принтер 

   

7.1

Разпечатване на ч/б лазерен принтер  А4 – едностранно

1 страница

0,10 лв.

7.2

Разпечатване на ч/б лазерен принтер А4

двустранно

1 страница

0,15 лв.

7.3

Разпечатване на ч/б лазерен принтер  А3 – едностранно

1 страница

0,15 лв.

7.4

Разпечатване на ч/б лазерен принтер А3

двустранно

1 страница

0,20 лв.

7.5

Разпечатване на цветен принтер  А4 – едностранно

1 страница

0,80 лв.

       

8

Сканиране

   

8.1

Самостоятелно – максимум до 10 стр.

   1 страница     

0,30 лв.

8.2

С помощта на дежурен служител

1 страница

0,30 лв.

       

9

Подвързване със спирала

   

9.1

Ф6  - до 25 листа

 

1,00 лв.

9.2

Ф8  - до 40 листа

 

1,10 лв.

9.3

Ф10  - до 60 листа

 

1,20 лв.

9.4

Ф12  - до 90 листа

 

1,40 лв.

9.5

Ф14  - до 120 листа

 

1,60 лв.

9.6

Ф16  - до 145 листа

 

1,80 лв.

9.7

Подмяна, добавяне или изваждане на листове от вече готова подвързия

 

0,60 лв.

       

10

Ламиниране

   

10.1

Формат А4

 

0,70 лв.

10.2

Формат А5

 

0,50 лв.

       

11

Презапис на диск

 

1,00 лв.

       

Санкции и глоби

 

За учебна литература:

 

За закъснение след определения срок на ползване - за всеки зает том, за

 

всеки започнат срок  - 0.50 лв.

 

За справочна и специализирана литература:

 

За закъснение след опредeления срок на ползване - за всеки зает том, за

 

всеки започнат срок  - 1,00 лв.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Зам. ректор УД, преподавателите, служителите, студентите и на служителите от звено Административно обслужване Контрол по изпълнението възлагам на Нели Монева – директор на Университетска библиотека.

 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет-Габрово