Такси за установяване ниво на квалификация чрез полагане на изпит и издаване на сертификат или удостоверение от ЦСДК и ЦПО, считано от 01.01.2021г.

tugab logoЗ А П О В Е Д

 №  З-01-6

гр. Габрово, 13.01.2021 г.

На  основание чл.32, ал.1, т.1 от  Закона  за висшето образование и Решение на Академичния съвет № 13.2, Протокол № 5 от 22.12.2020 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

ТАКСИ за установяване ниво на квалификация чрез полагане на изпит и издаване на сертификат или удостоверение от ЦСДК и ЦПО, считано от 01.01.2021 година, както следва:

1.

Такса за явяване на изпит за получаване на сертификат:

-          За външни лица

-          За студенти

50 лв

25 лв

2.

Такса за явяване на изпит за получаване на удостоверение:

-          За външни лица

-          За студенти

50 лв

25 лв

3.

Такса за издаване на сертификат или удостоверение:

-          За външни лица

-          За студенти

30 лв

15 лв

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Зам. ректор УД, преподавателите, служителите, студентите и на служителите от звено Административно обслужване Контрол по изпълнението възлагам на доц. д-р инж. Валентина Кукенска – директор на ЦСДК.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Университета.

                                  

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет-Габрово