Официална церемония „Откриване на обект“ и информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

pokanaТехнически университет – Габрово има удоволствието да Ви покани на официална церемония за откриване на обект и демонстрация на лабораторните комплекси по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

Събитието ще се състои присъствено на 20 ноември 2020 г. от 14:00 часа в гр. Габрово, ул. „Доктор Илиев-Детския“ № 5. Поради необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки ще бъде осигурено и директно излъчване в онлайн платформата Microsoft Teams, което може да се проследи на следния линк.

На същата дата от 15:30 до 16:30 часа ще се проведе онлайн информационен ден по проекта. По време на срещата ще бъдат представени извършените дейности, както и обсъждане на научната програма на екипа. За да се включите в информационния ден, последвайте следния линк.

(За най-удобно присъединяване, използвайте Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox или Google Chrome).

Дейностите са финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ще се радваме заедно да отбележим събитието!

Заповядайте, очакваме Ви!

С уважение, 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет – Габрово