Заповед на ректора на ТУ-Габрово от 16.11.2020 г. във връзка с извънредната епидемична обстановка

tugab logoЗАПОВЕД

№д 3-01-561   

гр. Габрово, 16.11.2020 год.

На основание чл.32, ал.1, т. 1 от Закона за висшето образование, Заповед
№ РД - 01- 655/13.11.2020 г. и Заповед № РД - 01- 609/21.10.2020 г. на министъра на
здравеопазването, във връзка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г.
за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14 май 2020 г. на Министерския съвет
извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020 г., Решение
№418 от 25 юни 2020 г., Решение №482 от 15 юли 2020 г. и Решение №525 от 30 юли 2020 г. и
Решение №609 от 28 август 2020 г. на Министерския съвет

НАРЕЖДАМ:

 1. Присъственият учебен процес в Технически университет - Габрово се преустановява, считано от 16.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
 2. Всички лекции и семинарни упражнения на студентите от редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър" и ОКС „професионален бакалавър" и от редовна и задочна форма на обучение, ОКС „магистър" за учебната 2020/2021 година да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 3. Ако спецификата на учебния предмет позволява, лабораторните упражнения на студентите от редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър" и ОКС „професионален бакалавър" и от редовна и задочна форма на обучение, ОКС „магистър" за учебната 2020/2021 година да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Информация за упражненията се предоставя от ръководителя на основното звено на ръководител сектор Учебна дейност.
 4. Лабораторните упражнения, за които няма условия за провеждането им в електронна среда, да се провеждат присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки, считано от 01.12.2020г.
 5. Изпити да се провеждат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 6. Защити на дипломни работи и дисертации, както и конкурсни изпити за академична длъжност „асистент", да се провеждат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или присъствено по преценка на съответната комисия.
 7. В срок до 30.11.2020 г. преподавателите и служителите на Технически университет - Габрово могат да изпълняват трудовите си задължения от разстояние - в дома си или от избрано от тях друго помещение извън работното си място, използвайки необходимото технологично оборудване, или да ползват платен годишен отпуск.
 8. Предоставените възможности по т.7 се прилагат след съгласуване със съответния пряк ръководител, съобразно спецификата и възможностите на трудовата дейност на преподавателите и служителите.
 9. Служителите на длъжност „Портиер“ да осъществяват контрол в учебните корпуси и прилежащите към тях площи на открито по отношение на носенето на защитни маски за лице или друго средство, покриващо носа и устата, недопускането на струпвания на лица, както и спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата.
 10. За учебните корпуси, в които няма назначен служител на длъжност „Портиер“, контролът по т.9 да се осъществява от служител, определен от управителя на звеното, помещаващо се в съответния корпус.
 11. Влизането в учебните корпуси на Технически университет - Габрово да се извършва при пропускателен режим до 30.11.2020 г. като бъдат допускани единствено преподаватели и служители за изпълнение на трудовите им задължения.
 12. Изключение по т. 11 се допуска за студенти, докторанти и външни лица в случай на неотложна необходимост, след като служителят на длъжност „Портиер" получи потвърждение от съответния служител/преподавател.
 13. Достъпът на външни лица до студентските общежития, управлявани от Технически университет - Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД, да бъде ограничен.
 14. Заседанията на Академичния съвет, на съветите на основните звена и катедрените съвети (включително и разширените катедрени съвети), на научните журита, общите събрания на Технически университет - Габрово и на основните звена, заседанията на Студентски съвет и събранията на студенти, служители и нехабилитирани преподаватели да се провеждат присъствено или от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии при осигурена техническа възможност или хибридно.
 15. Ограничава се организирането и провеждането на присъствени масови мероприятия на територията на Технически университет - Габрово и Технически колеж - Ловеч до 30 лица, при заетост на местата до 30% от общия капацитет на помещението, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
 16. Да се организира от ръководител сектор „Административно - стопански“ за сградите на Технически университет - Габрово на територията на гр. Габрово и от началник „Административно-стопанска дейност" за сградите на Технически колеж - Ловеч учестена дезинфекция на подове и повърхности минимум 4 пъти на ден.
 17. Студентски стол в УК 6, гр. Габрово и кафе - сладкарници в УК 1 и УК 2 остават затворени до второ нареждане.
 18. В хотела и почивните бази на Технически университет - Габрово да се осъществява прием на гости при спазване на всички противоепидемични мерки.
 19. Да се организира дезинфекция на студентските общежития, управлявани от Технически университет - Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД.

Заповед №3-01 - 557/12.11.2020 г. се отменя.

Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар. Декани, Директор ТК - Ловеч, Ръководители на катедри. Ръководител АСС, Финансов мениджър. Председател на Студентски съвет. Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД - клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на ТУ - Габрово