Проф. Железаров: „Държавните изпити и защитите в ТУ ще бъдат присъствени“

Пандемията COVID-19 постави учебните заведения, студенти и преподаватели от Технически университет – Габрово във форсмажорни обстоятелства. Студентите продължиха учебния процес чрез използване на новите технологии, свързани с онлайн обучението. Има ли промяна в подхода на преподаватели и студенти към изучавания материал в осъществявания онлайн учебен процес, как се справиха те с новата обстановка, е интервюто с ректора на ТУ проф. д-р инж. Илия Железаров за вестник „100 Вести“.

I Zhelezarov2– Господин Железаров, има ли промяна в под­хода на преподаватели и студенти към учебния процес в условията на COVID-19 и какъв е той?

 В момента се рабо­ти така, както се работе­ше и преди. На практика някои от ограниченията, които имаме и спазваме на място, са свързани с използването на диги­талните технологии. Вече имаме цялата структу­ра на университета в средствата за комуника­ция и ние я използваме, тъй като сме абонирани в среда на „Майкрософт тиймс“, която ни дава възможността да работим изця­ло в интернет. По този начин проведохме и академичен съвет, така планираме да провеждаме и други различни форми на ор­ганизация и събирания. Ректорски съвет провеж­даме всеки понеделник или всеки ден, в който е необходимо, при използването на различни други форми на комуни­кация.

– Като например?

 Например, събира се Учебният съвет и об­съжда новите планове и програми дистанционно. На практика ние няма­ме съвети, срещи и обучения в периода на извънредното положение, всичко е онлайн. Цялата структура на университе­та като курсове и групи е подредена в „Майкрософт тиймс“. Тоест всяка гру­па, всеки курс си имат там своето място, има учебни дисциплини, които трябва да се по­крият, форми на контрол. Вече имаме завършили четвърти курс, който съ­гласно учебния план е с 10-седмично обучение, а не с 15. Дори бяха про­ведени онлайн изпитите, спазвайки указанията с използване предимства­та на електронните тех­нологии. И смятам, че се справихме успешно. Електронна беше и за­верката, безпроблем­на. Електронно вече се нанасят и протоколите, което е голямо предим­ство и за което си гово­рим, че трябва да го на­правим от доста време. Сега се организирахме много бързо и се спра­вихме с тази задача. Всичко е онлайн.

– При новите усло­вия на работа получа­вали ли сте оплаквания от студенти или от пре­подаватели за неуспеш­но свързване, например при провеждането на занятията по някои от дисциплините, че не са успели да се включат за точно определения час?

– До момента нямам информация за подобен случай. Когато обсъж­даме по време на рек­торски съвети как пре­минава обучението със зам.-ректора по учеб­ната работа и с участи­ето на всички декани, както и с директора на Колежа в Ловеч, не е споделяно за проблеми, свързани с отсъствие (неприсъст­вие) на онлайн лекциите или упражненията. Няма нещо, свързано с труд­ности, чийто характер да е пречка за учебния про­цес, да го компрометира. Или пък изпитната сесия за четвърти курс, която вече премина. Както и подготовката ни за пред­стоящата изпитна сесия, която ще бъде след при­ключването на редовния семестър през май.

– В университета има и практически занятия, как се осъществяват те? Все пак студентите тряб­ва да са в лаборатории­те.

 През отминалата вече седмица беше пус­ната заповедта за приключването на семестъ­ра. Няма как инженер­ното образование да се провежда само онлайн. В тази посока мислим положително и както е планирано на този етап в държавата, през юли се провеждат учебно-производствените прак­тики, които са част от учебните планове.

– Една част от тях са в предприятията на об­ластта, но друга част са в университетските ла­боратории, все пак?

 Именно. Тези ла­бораторни упражнения, които е трябвало да бъдат направени в графи­ка на учебните занятия, сега е планирано да се проведат присъствено през юли с пристигането на студентите в Габро­во. Да се надяваме, че дотогава пандемичната обстановка ще изчезне и ще има възможност да ги реализираме. Харак­терното при лаборатори­ите е, че там се работи с цели и половинки групи, което означава, че няма да има струпване на много хора. И ще бъдат така подготвени, че да спазваме изискванията за отстояние и в също­то време да осъществим лабораторните занятия, съобразявайки се с наложените мерки за сигурност – с ръкавици, ако трябва, с маски.

– Съществува ли опасност тазгодишните дипломанти да не успеят да се дипломират, а това да стане след окончател­ното „вдигане“ на из­вънредното положение?

 Този график, който ние имаме, свързан с дипломантите, ще бъде спазен. Ще съчетаем практическото обучение с вземането на лабора­торните упражнения, тъй като една голяма част от тях успяха да си ги взе­мат още преди обявява­нето на извънредното положение заради COVID-19. А това, което е останало, ще го направят допълни­телно.

– Оптимисти сте, че няма да има студенти, които да не успеят да приключат с лаборатор­ните си упражнения и ще успеят да се дипло­мират навреме?

 За отлагане на ди­пломирането изобщо не мислим. Тук говорим за студенти, които са 1-и – 3-и курс и които трябва да направят своите ла­бораторни упражнения. Иначе самите дипломни защити и държавни изпи­ти ще бъдат присъствени.

– Дори ако бъде про­дължено извънредното положение?

 Надяваме се то да не бъде продълже­но. Светът иска да се работи. Трябва да свикнем – така, както фирми­те работят, и ние ще го правим. А една дипломна защита е свързана с ид­ването сутринта на сту­дента в организирана от нас по-голяма зала при спазване на изискуеми­те се отстояния между дипломанта и членовете на изпитната комисия. И държавните изпити, и ди­пломните работи на този етап не планираме да се провеждат онлайн. Ми­слим да бъдат присъст­вени.

1

– Наближават кан­дидатстудентските въл­нения, как планирате да бъдат провеждани изпи­тите?

 Действията в тази посока са по-лесни. Има възможност за онлайн кандидатстване и изпитване. Голя­мата част от нашите кандидат-студенти вече ползват и оценките от дър­жавните зрелостни из­пити. По този начин те имат няколко варианта. Единият е директно из­ползване на оценките и с тях се кандидатства. Вторият вариант е свързан с онлайн явяване на изпита за по-добра оценка, както и за кан­дидатстване в желаната специалност. И третият вариант е, че през юли може вече да се надяваме за присъствено провеж­дане на изпитите. Но все още е рано да мислим за кандидатстудентските изпити. А всички прог­нози са, че през юли ние ще бъдем в по-нор­мална среда. Освен това в ТУ имаме достатъчно площи, за да осигурим и присъствено явяване на кандидатстудентските изпити, ако се наложи. В противен случай мо­жем да ги проведем и онлайн. Но студентите и кандидат-студентите имат възможност да избират. И щом искат да дойдат при нас, ние ще напра­вим необходимото те да се включат в кандидат­студентската кампания.

– Нека да се върнем към онлайн изпитите – не изпитвате ли подо­зрения, че студенти и кандидат-студенти биха се възползвали от въз­можността свободно да използват „пищови“ (знае се, че по време на нормалните изпити те се използват, а когато са онлайн, възможност­та е още по-голяма)?

– Конспиративните те­ории винаги съществуват, но по време на изпитите студентите имат право да използват всичко, с което разполагат – със записките си, с учебниците си. И въпреки това, средностатистически по­гледнато, от 20-ина въ­проса и две задачи сту­дентите, които са идвали на лекции, участвали са в упражненията, решават двете си задачи без про­блем, получават верните отговори и се справят с теоретичните въпро­си. Но има и студенти, които не могат да се справят. Така че хората, които могат и знаят, се представят по-добре и на изпитите в определения времеви интервал. Лично аз смятам, че по-голяма­та част от младите хора ще се справят успешно на изпитите, независимо каква ще бъде тяхната форма. Да, онлайн из­питите и за тях са нещо по-различно, както и за нас.

– При онлайн про­вежданите лекции сту­дентите могат ли да задават своите въпроси на преподавателя, ако не са разбрали нещо от преподавания матери­ал?

 Нямат проблем. В онлайн средата препода­ватели и студенти общу­ват, както и в лекцион­ната зала. Всички могат да участват в диалога. Преподавателят излиза пред студентите с визи­ята си и може да види кой му задава съответ­ния въпрос. Всички чу­ват какъв е въпросът и практически отговаря на всички. Интересно е.

– По ли е интерес­но дистанционното про­веждане на лекции от нормалното?

 Живият контакт е за предпочитане, разбира се. Но сме убедени, че в момента пазим здра­вето на хората – не само на студентите, а и на техните родители, род­нини. По този начин се ограничава движението на хора. Комуникацията при живия контакт би застрашила здравето на мнозина. А технологии­те ни дават възможност да бъдем адекватни към времето. Ясно е, че не постигаме това, което ни се иска. Че губим при­мерно допира с лабораторните упражнения. Нещо, което е важно – студентите да пипнат, да подредят своята работа. Защото има упражнения, които са свързани с живота и здравето на тези бъдещи инженери. Ето защо ние ще наваксаме, но по друг начин.

– Предизвикател­ството, което отправи времето пред нас, какви нови възможности от­кри пред Вас?

– Доброто в случая е, че ако подобна ситуация се повтори, ние много по-бързо ще реагираме (дано да не ни се нала­га). Но все пак ние се намираме в Габрово и нещото, което сме на­правили, няма да го из­хвърлим, а ще ползваме отново. А ние направихме доста добри неща. Качи­хме актуални лекционни курсове, бяха направе­ни нови лабораторни уп­ражнения от типа демонстрационни, семинарните упражнения, които има­ме, онлайн платформите за изпитване бяха акту­ализирани. Това, което беше направено, ще ни даде възможност част от бъдещите обучения – и лекциите, и упражненията, да се подпомагат с наличните съвременни средства.

– А научноизследо­вателската работа в за­стой ли е?

 Научноизследова­телската работа про­дължава. При мен преминават документи за заверка на направените разходи, свързани с пуб­ликуване на материали в престижни списания, доклади в научни кон­ференции, които най-ве­роятно ще бъдат онлайн, но са следващото по­лугодие. Така че в тази посока животът протича в нормалните си релси. Единственият недостатък е, че не можем да про­веждаме изпитания, кои­то са свързани с работа на някои от машините. Донякъде се забавят доставките, свързани с изграждането на Центъ­ра за компетентност. Другите проекти са за върхови постижения. Но бавно и постепенно на­ваксваме закъсненията и се надявам да успеем да открием новия център при нас, който е почти завършен като ремонт. Говорим за вкарването на техника в новоремонтираната инфраструкту­ра. Става дума за техни­ката, която трябваше да дойде от Китай, от Ита­лия, от Германия. В момента светът наистина изпитва трудности, кога­то става дума за свобод­ното движение на хора и товари. Да, успяваме да докараме техника, но не и да я оживим, да я инсталираме, защото ги няма хората, които тряб­ва да го направят. А и те гледат своето здраве, както и ние се грижим за нашето. Точно по тези причини не можем да правим всичко така, как­то сме го планирали. И някои от сроковете се удължават, но това си е форсмажорна ситуация.

Източник: в. „100 Вести“ | 15.05.2020 | Стефка Бурмова