Заповед на Ректора на ТУ-Габрово 15.05.2020 г.

tugab logoЗАПОВЕД

№ 3-01-169

гр. Габрово, 15.05.2020 год.

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, във връзка с изтичане на срока на обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, удължено с Решение на Народното събрание на Република България от 3.04.2020 г., Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка, Заповед № РД - 01- 262/14.05.2020 г. и Заповед № РД - 01- 263/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

 

          Изменям и допълвам своя Заповед №З-01-162 от 12.05.2020 г., като разпореждам:

  • Към т. 1 се създават т.1.1. и т.1.2.:

„т. 1.1. В срок до 14 юни 2020 г. преподавателите и служителите на Технически университет – Габрово могат да изпълняват трудовите си задължения от разстояние - в дома си или от избрано от тях друго помещение извън работното си място, използвайки необходимото технологично оборудване.

т.1.2. Предоставената възможност по т.1.1. се прилага след съгласуване със съответния пряк ръководител, съобразно спецификата и възможностите на трудовата дейност на преподавателите и служителите, предвид приключване на учебната 2019/2020 г. и провеждане на кандидатстудентска кампания 2020 г.“

2. В т.7 накрая се добавя „в състав до 10 /десет/ лица“.

Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Директор ТК- Ловеч, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Настоящата заповед може да видите от тук.

            ( П )

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор