Специалност "Мениджмънт на индустриалното предприятие" (МИП)

Специалност: МЕНИДЖМЪНТ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МЕНИДЖМЪНТ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА: mip1

Специалността „Мениджмънт на индустриалното предприятие” и профилиращата катедра “Мениджмънт” са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата оценка за качество в Технически университет-Габрово, валидна до 2024 година. 

Специалност „Мениджмънт на индустриалното предприятие” повишава образователното и квалификационното равнище на дипломираните в ОКС „бакалавър”, на работещите в различни сектори със знания и умения за приложение на научни методи и техники за управление на предприятието.

Обучението в магистърската специалност „Мениджмънт на индустриалното предприятие” съответства на концепцията за академично образование с интердисциплинарен характер. Учебният план включва избираеми и факултативни дисциплини, което дава възможност на студентите да задълбочат знанията си в области, съответстващи на техните собствени интереси и на изискванията на бъдещите им работодатели. Така се осигурява сътрудничеството между различните бизнес функции, продуктови линии, технологии и заинтересовани страни.

Завършилите специалност „Мениджмънт на индустриалното предприятие” са подготвени за осъществяване на управленски дейности в различните търговски дружества от секторите на националната икономика и нестопански организации. Дипломираният специалист умее да работи в екип или/и/ да създава такъв в малките и средни предприятия.

Дипломираният магистър е подготвен за самостоятелно изпълнение на управленски функции и инженерни дейности като:

 • оперативен контрол и управление на производствените процеси;
 • управление на персонала;
 • изследване, изпитване и оценка на индустриални продукти;
 • иницииране на проекти и тяхното изпълнение;
 • управление на техническата документация;
 • договаряне, планиране и реализиране на продуктите;
 • предприемачество.

Широк спектър от теоретични познания относно подходите, използвани в областта на управлението и надграждащи знанията, придобити в предходните етапи на обучение, спомага за преодоляване на бариерата на несигурност и съдейства за определяне на собствен сегмент за реализация в условията на неизбежна конкуренция.

Високоспециализирани практически и теоретични знания позволяват свободно и творческо прилагане на иновативни методи и инструменти при решаване на сложни задачи и проблеми в сферата на управлението и в ситуации с непълна или ограничена информация, иновативност в работата в сложна и непредвидима среда, изискващи разработването на стратегически и тактически решения на проблеми с множество взаимодействащи фактори.

Познаването на научни теории позволяват практически умения да изграждат административно-организационни структури и самостоятелно да управляват екипи за решаване на сложни производствени проблеми с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности, да управляват промените чрез технологични и управленски проекти, да инициират процеси и организират дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, да формулират политики и демонстрират лидерски качества за реализацията им.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалност „Мениджмънт на индустриалното предприятие” могат да се реализират като ръководители, приложни и аналитични специалисти, експерти в областите:

 • организация и управление на предприятието;
 • управление на проекти;
 • оценяване на индустриални продукти;
 • управление на техническа документация и производствени процеси;
 • контрол и осигуряване на производствени процеси;
 • разработване на нови конкурентни стратегии за развитие на предприятието.

Магистърът по мениджмънт на индустриалното предприятие е подготвен за икономико-управленска и общоинженерна дейност в условията на собствен бизнес, където може да изпълнява ръководни и изпълнителски функции.

mip2