Специалност "Опазване на околната среда и устойчиво развитие" (ООСУР)

Специалност: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ЕКОЛОГ


 АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА: 

oosur1

Обучението се провежда от високо квалифицирани преподаватели от трите факултета на Технически университет – Габрово.

Всички дисциплини са осигурени с учебни материали. Всички студенти имат достъп за периода на обучението до учебни материали в електронен вид в платформата за електронно обучение.

Лекциите и упражненията се провеждат в обновените зали и лаборатории, оборудвани със съвременна апаратура. Осигурена е възможност за работа в компютърните зали и ползване фонда на библиотеката. Пълноценният отдих е осигурен в студентски общежития и столове, както и в трите почивни бази.


Отговорник за обучението в магистърската специалност:

доц. д-р инж. Драгомир Василев

Корпус 1, кабинет 1426

тел. 066 827 412; 0878 650041

e-mail: dvasilev@tugab.bg


 Завършилите специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие” с образователно-квалификационна степен „магистър” са подготвени да:

 • работят за предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда;
 • участват като консултанти и независими експерти по опазване на околната среда и устойчиво развитие към фирми и организации;
 • участват като консултанти при кандидатстване за комплексни разрешителни;ръководят и работят като експерти в групи, изготвящи документи, необходими за заявлението за комплексни разрешителни;
 • ръководят и работят в екипи за изготвяне на екологични оценки на планове и програми;
 • извършват оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии;
 • работят в областта на управлението на отпадъците;
 • работят по моделиране и устойчиво развитие на екосистемите;
 • участват в мениджмънт на природните ресурси;
 • извършват научноизследователска работа по опазване на околната среда и устойчиво развитие;
 • разработват и предлагат нормативни документи, анализи, прогнози за опазване на околната среда и устойчиво развитие;
 • разработват и внедряват системи за управление на околната среда (СУОС);
 • провеждат обучение по опазване на околната среда и устойчиво развитие.

 

 

oosur2ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ:

Завършилите специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие” с образователно-квалификационна степен „магистър” могат да се реализират като:

 • ръководители и специалисти в служби по опазване на околната среда в държавни и частни фирми и организации, независимо от техния профил;
 • специалисти по опазването на околната среда към общинските администрации;
 • специалисти при експлоатацията на пречиствателни станции на питейни и промишлени отпадъчни води;
 • автори на програми и планове по управление на отпадъците в различни обекти или на общинско равнище;
 • специалисти, независими проверяващи на екологични оценки на планове и програми и ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии;
 • специалисти по управление на природните ресурси;
 • организатори при изпълнение на програми за устойчиво развитие, опазване на екосистемите и местообитанията на дивите животни;
 • специалисти в национални и природни паркове, басейнови дирекции и др.;
 • специалисти по опазване на околната среда и устойчиво развитие във фирми, публична администрация и неправителствени организации;
 • служители в структурите на МОСВ, РИОСВ, ИАООС;
 • преподаватели в областта на опазване на околната среда и устойчиво развитие след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност.

Завършилите специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие” с образователно-квалификационна степен „магистър” имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

 

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Глобални въздействия върху околната среда
 • Мембранни технологии за пречистване на води
 • Дисперсионно моделиране на екосистеми
 • Техники за биологично пречистване
 • Информационни системи в управлението на околната среда
 • Симулации на процеси на замърсяване в околната среда
 • Превантивна дейност за опазване на околната среда
 • Третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци
 • Техники за дезинфекция на води
 • Обезвреждане на устойчиви органични замърсители
 • Управление на специфични отпадъчни потоци
 • Защитени територии и опазване на биологичното разнообразие
 • Радиологичен мониторинг на околната среда
 • Оценка и управление на шума в околната среда
 • Системи за управление по отношение на околната среда
 • Акредитация, нотификация и оценяване на съответствието

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението в магистърската специалност зависи от вида на специалността на предходното завършено образование (бакалавър или магистър):

Завършена образо­вателно-квалифи­ка­ционна степен

Област на висше образование на завършената специалност

Професионално направление на завършената специалност

Продължи­телност на обуче­нието

Бакалавър/ Магистър

Технически науки

Същата, аналогична или преименувана специалност в същото професионално направление

2 семестъра

Технически науки

Специалност в област на висше образование „Технически науки“

3 семестъра *

Други области на висше образование

Специалности в други области на висше образование

4 семестъра *

*Всички студенти имат право на предсрочно завършване на обучението си, което да се извърши с индивидуален учебен план.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документи се подават във Факултетната канцелария на факултет Стопански – Учебен корпус Ректорат през месец юли и септември, съгласно утвърдения график за прием на документи.

Календарен график за прием на документи