Специалност "Компютърни технологии в машиностроенето" (КТМ)

Специалност: КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


 АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Завършилите специалност „Компютърни методи и технологии в машиностроенето“ получават професионална квалификация "магистър - Машинен инженер" и образователно квалификационна степен „Магистър”.

Обучението по специалността се провежда в специализирани лаборатории, оборудвани със съвременни CNC металорежещи машини, промишлени роботи, 3D принтер, компютърна и мултимедиина техника.

Студентите придобиват широка фундаментална инженерна подготовка съобразена с европейските изисквания. Изучават се компютърни методи за проектиране на сложни изделия, създаване на екипировка и NC програми за производството им.

Използват се програмни CAD/CAE/CAM продукти от нисък, среден и висок клас (AutoCAD Mechanical,  Inventor, SolidWorks,  CATIA,  FeatureCAM, SinuTrain и др.).

С помощта на 3D принтер uPrint студентите придобиват умения да създават реални прототипи на изделия по методите на бързото прототипиране (Rapid Prototyping).

ktm 3На територията на катедра „Машиностроителна техника и технологии” функционират повече от 25 специализирани лаборатории, в които се провеждат обучение и научни изследвания. Лабораториите разполагат с над 300 единици металообработващо оборудване, включващо машини с цифрово програмно управление, промишлени роботи, технологична и инструментална екипировка, както и със съвременна компютърна и измервателна техника и специализиран софтуер.

Завършилите специалността могат да проектират и осъществяват производство на сложни изделия във всички области на промишлеността посредством съвременни компютърни методи и оборудване.