Специалност "Техника и технологии за опазване на околната среда” (ТТООС)

Специалност: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

1Специалност „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” има за цел подготви интердисциплинарни специалисти, които са компетентни да извършват изследователска, мониторингова, мениджърска и превантивна дейности, свързани с производство и експолатация на съоръжения, машини, уреди и апарати, използвани в екологията; педагогическа дейност във ВУЗ или образователни центрове и други дейности, свързани с проектирането, експлоатацията и ремонт на промишлени съоръжения, машини, уреди и апарати в областта на екологията, а също така дейности, свързани с мониторинга на промишлено замърсяване от дейността на фирмите в отрасъл „Машиностроене” и неговите подотрасли, образованието и други отрасли в рамките на своята компетентност.

2Магистърската програма е предназначена и за бакалаври от други направления, които желаят да получат надграждаща и специализираща подготовка в областта на мониторинга на компоненнтите и факторите на околната среда. Целта е съобразена и с динамичното развитие и внедряване на новите технологии при разработването на съвременни пречиствателни инсталации.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

3Поради висококвалифицираната си интердисциплинарна подготовка завършилите специалност „Техника и технологии за опазване на околната среда” с образователно-квалификационна степен „магистър” могат да се реализират като ръководители и координатори на експертни групи в областта на екологията, управляващи специалистите от различни направления, с цел - изследване, създаване и експлоатация на съвременни пречиствателни модули и съоръжения. На специалистите, завършили тази специалност, се предлага възможност за реализация в следните области:

  • 4Конструктори и технолози на съоръжения и апарати за контрол и анализ на промишлено замърсяване;
  • Координатори на програмни колективи, включващи инженер-химици, машинни инженери и електроинженери;
  • Ръководители на производствени фирми или звена, бази за развитие и внедряване на съвременни технологии в екологията;
  • Организация и управление. Дейности в организацията на труда и вземането на управленски решения;
  • Ръководители на производствени фирми или звена, бази за развитие и внедряване на съвременни технологии в екологията;
  • Образование. Учители в средното и преподаватели във висшето образование по дисциплини, свързани с екологията и опазването на околната среда;
  • Експерти към държавни фирми, правителствени и неправителствени организации в сферата на екологията;
  • Метролози и ръководители на мобилни и стационарни станции за емисионен и имисионен контрол на замърсяването;
  • Диагностици в звената за диагностика, техническо обслужване и сервиз на машини, уреди и съоръжения в областта на екологията и промишленото замърсяване.

5Те имат възможност да продължат обучението си в следваща образователно-научна степен "Доктор" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.