Специалност "Индустриални, топлинни и газови системи" (ИТГС)

Специалност: ИНДУСТРИАЛНИ ТОПЛИННИ И ГАЗОВИ СИСТЕМИ

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: ЕНЕРГИЙНА ТЕХНИКА

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО ИНДУСТРИАЛНИ, ТОПЛИННИ И ГАЗОВИ СИСТЕМИ


 АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

pic ITGS 3Основна цел на обучението в специалността „Индустриални топлинни и газови системи” е да подготви високо квалифицирани и широко профилни специалисти със солидна обща инженерна подготовка и задълбочени знания в областта на топлотехниката, хидравликата, пневматиката и газовата техника, които да развиват и реализират нови идеи, с цел осъществяване и поддържане на индустриални и обществени топлотехнически, хидравлични и газови системи.

Завършилите курса на обучение по специалност “Индустриални топлинни и газови системи” могат да осъществяват научно-изследователска, конструкторска, проектантска, внедрителска, развойна, поддържаща (експлоатация, диагностика и ремонт), организационна, консултантска и управленческа дейности в множество сфери на икономиката.

 

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ:

pic ITGS 1Изграждане и реконструкция на сгради и индустриални системи чрез:

 • проектиране, експлоатация и ремонт на системи и инсталации за отопление;
 • вентилация и климатизация (ОВК);
 • газоразпределителни инсталации и газова техника;
 • хладилни и термопомпени системи и инсталации;
 • енергоспестяващи и топлоизолационни системи;
 • системи и инсталации за гореща вода;
 • системи и инсталации за добив и акумулиране на топинна енергия;
 • автомобилна техника;
 • газови и климатични системи;
 • двигатели с вътрешно горене;
 • охлаждащи и горивни системи;
 • хидравлика и хидрозадвижване на строителни, транспортни и селскостопански машини;
 • оползотворяване на възобновяеми и вторични енергийни ресурси - слънчеви топлотехнически и фотоволтаични системи, вятърни, водни и геотермални енергийни системи, системи изпозващи биогорива;
 • топлоенергетика и топлофикация, газоенергийни и газоразпределителни системи;
 • добивна и преработваща петролна индустрия, енергийна ефективност - енергийни обследвания и внедряване на енергоспестяващи мерки и технологии;
 • системи за преобразуване на енергия, специфични индустриални топлинни и газови системи..


pic ITGS 2Подготовката на инженера по „Индустриални топлинни и газови системи” се извършва по учебен план за ОКС „Бакалавър”, Завършилите успешно могат да продължат обучението си и да придобият ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор”. pic ITGS 4