Специалност "Дизайн, техника и технологии в текстила" (ДТТТ)

ДИЗАЙН, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ТЕКСТИЛА - ДТТТ

Специалност: ДИЗАЙН, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ТЕКСТИЛА - ДТТТ

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН И ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Обучението по специалност „Дизайн, техника и технологии в текстила” в момента се извършва в съответствие със Закона за висше образование чрез редовна и задочна форма на обучение. В катедрата се извършва обучение и в образователно-научната степен „доктор”.pngwing.com 12

Завършилите специалност "Дизайн, техника и технологии в текстила" могат да продължат в специалност "Текстилна техника и технологии" с образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР, получават професионална квалификация "инженер-магистър" в професионално направление "ДТТТ".

При обучението си, студентите от специалността  получават теоретични и практически умения, включващи:

 • Задължителна общо-инженерна подготовка по: общообразователни дисциплини, информатика, инженерна графика, езикова подготовка, електротехника, икономика, управление и др.;
 • Специализирана подготовка по: текстилно материалознание; текстилни изпитвания; машини и процеси в предачното, тъкачното, трикотажното и шевното производства; проектиране на прежди; проектиране и строеж на тъканите; проектиране и строеж на плетивата; дизайн, конструиране и технология за изработване на облеклото; проектиране, експлоатация, ремонт и надеждност на предачни, тъкачни, трикотажни и шевни машини; проектиране на текстилни и конфекционни предприятия; автоматизация на технологични процеси в текстилната промишленост; автоматизирано проектиране на текстилни изделия и машини.

Направления на обучение по специалността.

 • Изследване и анализ на нови текстилни материали;
 • Проектиране на класически и ефектни прежди;
 • Компютърен дизайн на плетива и тъкани;
 • Автоматизирано проектиране на трикотаж-ни и шевни изделия с CAD/CAM системи;
 • Проектиране на специфични възли на текстилни машини;
 • Организация и управление на технологични процеси от текстилното производство.

1695631916860Катедрата провежда обучението по специалността в 8 лаборатории и едно хале, като разполага с необходимия професионално-преподавателски състав в съответствие с държавните изисквания. В нея работят като редовни и хонорувани преподаватели 4 доцента и 5 главни асистенти, двама от които са доктори. Учебните планове и програми са хармонизирани с тези на страните от Европейската общност и съответстват на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.

За обучение на студентите  от специалност „Дизайн, техника и технологии в текстила“ са създадени компютърни лаборатории, свързани с локална мрежа в Интернет, като се използват съвременни версии на програмни продукти за автоматизирано проектиране на текстилни машини и изделия: Design Plus, Optitex, Universal Mechanism,  Project, S&A и др.

Международното сътрудничество на катедрата се изразява в обмен на преподаватели, докторанти и студенти за участие в международни научни конференции, симпозиуми, обмен на учебна литература и др. Партньори в сътрудничеството са сродни катедри от университетите в Русия, Румъния, Словения, Турция, Германия, Украйна и Чехия.

В съответствие с програмите за студентска мобилност ежегодно наши студенти провеждат преддипломното си обучение в чуждестранни университети като “Gheorghe Asachi” University of IASI (Румъния), University of Ljubljana (Словения), Namik Kemal University (Турция).

Реaлизация.

Завършилите специалност "Дизайн, техника и технологии в текстила" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" имат възможност за реализация в областта на:

 • Научно-изследователска дейност по изследване и внедряване на нови и класически текстилни материали;
 • Реализиране на маркетингови и мениджърски дейности в областта на текстилната техника и технологии;
 • Проектиране на съвременни технологии за изработване на прежди, тъкани и плетива;
 • Моден дизайн на трикотажни и шевни изделия чрез компютърно проектиране;
 • Автоматизирано проектиране художественото оформление на тъкани;
 • Организация и управление на технологични процеси в предачното, тъкачното, трикотажното и шевното производства;
 • Проектиране, конструиране и разработване на съвременни предачни, тъкачни, трикотажни и шевни машини;
 • Конструкторска, технологична, проектна, развойна, изследователска, диагностично-ремонтна, организационно-управленческа и други дейности в технологичните и машиностроителни предприятия.