Специалност „Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти“ (ОВКИО)

Специалност: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИ ОБЕКТИ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ЕНЕРГИЙНА ТЕХНИКА

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

1Магистърският курс е съобразен с изискванията за подготовка на квалифицирани специалисти умеещи да изграждат, поддържат и експлоатират отоплителни, вентилационни и климатични системи в различни индустриални и обществени обекти. В обучението се акцентира на енергийните технологии и иновации в това направление, на ефективното използване на енергийните ресурси.

Завършилите успешно курса на обучение могат успешно да извършват дейности като: поддръжка и експлоатация; научно изследователска работа; участват в изграждане, настройване и въвеждане в експлоатация на системи:

  • за вентилация и обезпрашаване на промишлени и административни сгради и комплекси;
  • на системи за климатизация на индустриални обекти и обществени и битови сгради;
  • на отоплителни, термопомпени и сушилни инсталации;
  • на системи за възобновляеми енергийни източници;
  • на газови системи и съоръжения;

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

2Завършилите специалността могат да намерят реализация като:

  • специалисти в областта на климатични, отоплителни, вентилационни, газоснабдителни, хладилни системи и инсталации;
  • специалисти в областта на енергийните изследвания и внедряване на енергоспестяващи технологии;
  • инженери по поддръжка и експлоатация на енергийни системи;
  • експерти и координатори на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в държавни и частни компании

Дипломираните магистри по ОВКИО имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.