Организиран курс за обучение на консултанти по енергийна ефективност на сгради

Di trade 1

Техническият университет – Габрово

организира курс за обучение на 

КОНСУЛТАНТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ

за ниво 1

съгласно учебен план - Приложение №10 от Наредба № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност (Наредба Е-РД-04-1 /3.01.2018 г.).

Обучението включва:

Лекции – 75 учебни часа, провеждани on-line през платформата MS Teams. Курсистите нямат ангажимент за инсталиране на допълнителни програми.

Практическа работа – курсов проект - 40 учебни часа в учебната база на ТУ – Габрово.

Провеждане на изпит 

Издаване на удостоверения 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Попълнено заявление по образец.
  2. Диплома за завършено образование, отговаряща на изискването за завършена специалност по чл. 16 от Наредба Е-РД-04-1/3.01.2018 г.;
  3. Документ, удостоверяващ, че наименованието на специалността от дипломата за завършено образование е еквивалентно с наименованието на специалност по чл. 16 от Наредба Е-РД-04-1/3.01.2018 г. (при необходимост);
  4. Документ, удостоверяващ приравняване на специалност, придобита в чужбина (при необходимост);

Документите се приемат всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в Технически университет – Габрово, Център за следдипломна квалификация, каб. 3104.

Документите могат да бъдат изпратени до Център за следдипломна квалификация, Технически университет – Габрово, гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4 или в електронен формат на адрес csdk@tugab.bg

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Непредставянето, на който и да е от задължителните документи, както и несъответствието на специалността с чл. 16 от Наредба Е-РД-04-1 /3.01.2018 г. или по специалност, приравнена за целите на Наредбата на някоя от специалностите по чл. 16 е основание за недопускане до обучение !

Краен срок за подаване на документи: 29.04.2024 г.

Начало на курса: 07.05.2024 г.

Цена: 3 500 лева, без ДДС за 1 лице. (На основание чл. 41 от ЗДДС върху сумата не се начислява ДДС). Цената включва обучение, учебни материали, до 2 явявания на изпит и издаване на удостоверение за квалификация след успешно издържан изпит.

Таксата за курса се заплаща след одобряване от страна на ТУ – Габрово на съответствието на дипломите с нормативните изисквания и сключване на договор за обучение. Плащането на таксата е условие за записване в курса.

Записването става по реда на сключването на договор и плащането на такса.

ТУ - Габрово ще обяви графика за обучение след формиране на групата.

За повече информация за участие в курса пишете на е-mail: csdk@tugab.bg Отговори на e-mail ще се изпращат в работни дни.