Информационен ден за напредъка по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

IMG 5973На 18.05.2023 г.. във филиал Пловдив на Технически университет - София се проведе информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Участие в събитието взеха представители на местни компании, партньорите и асоциирани партньори по проекта.

Основните дейности и постигнатият напредък бяха представени от проф. д-р инж. Въльо Николов, директор на филиала и зам. ръководител на екипа за управление на проекта. Проф. Николов подчерта, че в ТУ-София, филиал Пловдив вече функционират 13 лаборатории, разполагащи с високотехнологично оборудване, специализиран софтуер, инструментариум и обзавеждане. В рамките на научноизследователската инфраструктура във филиал Пловдив на ТУ-София са сключени 5 договора с бизнеса, а 33 учени, назначени по проекта, разработват нови технологии и публикуват статии и доклади в реферирани и индексирани издания на световноизвестните бази данни Scopus и Web of Science.

Проф. Железаров – ректор на Технически университет – Габрово, водеща организация по проекта подчерта, че чрез реализиране на проекта се създаде успешно партньорство между университетите и институтите на Българската академия на науките и бизнеса. По този начин има възможност за споделяне на новоизградената научноизследователска инфраструктура, създаване на нови технологии и условия за привличане и задържане на млади учени.

В рамките на информационния ден бяха обсъдени и перспективите за устойчиво развитието на центъра за компетентност след приключването на проекта.

Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране. Средствата са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Технически университет – Габрово е водеща организация по проекта и работи съвместно с: Технически университет - София, Технически университет - Варна, Софийски университет “Св. Кл. Охридски” – Факултет по химия и фармация, Институт по роботика - БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика – БАН. Срокът на изпълнение на проекта е от 30.03.2018 г. до 30.11.2023 г.