Проект №BG05M2OP001-2.016-0019

 eu  noir

„Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Проект „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“ беше представен на встъпителна пресконференция, проведена на 11.11.2021 г. пред медии и партньори.

 • Бенефициент е Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“,
 • Партньори са: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Технически университет – Габрово.
 • Периодът на изпълнение е 30 месеца: 26.07.2021 г. – 31.12.2023 г.
 • Финансираща програма е ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 • Общата стойност на проекта е 4 175 484.34 лева, от които европейско финансиране 85 % - 3 549 161,69 лв. и национално финансиране 15 % – 626 322, 65 лв.

Проектът се финансира по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот ” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“ BG05M2OP001-2.016-0019 включва интегрирани дейности на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски"  и Технически университет – Габрово, с цел да модернизират предлагания от тях образователен продукт чрез създаване на нови учебни програми (специалности) в ОКС „Магистър“, внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени, докторанти, изследователи в четири професионални направления.

Фокусът на проекта е да развива предлаганите образователни продукти в контекста на бързо навлизащите цифрови технологии, да адаптира и интегрира натрупаните знания и умения в хуманитарни и социални науки към съвременните изисквания на пазара на труда.

Общата цел на проекта е да допринесе за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование чрез въвеждане на иновативно обучение в хуманитарни и социални науки, базирано на компетентностен модел и интердисциплинарност в обучението, чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието,  внедряване на добри практики от утвърдени европейски образователни  институции и по-широко използване на иновационните образователни технологии.

Специфични цели на проекта:

 • Повишаване на качеството на висшето образование и неговата насоченост към нуждите на бизнеса чрез създаване и въвеждане на интердисциплинарни учебни програми с цел подготовката на специалисти в приоритетни професионални направления, за които има нарастваща тенденция на търсене на пазара на труда.
 • Изграждане на устойчива взаимовръзка между партньорите чрез сътрудничеството при изпълнение на проекта и интегрирано обучение на бъдещите студенти от екип от международно признати експерти.
 • Насърчаване на иновативен образователен процес в хуманитарни и социални науки чрез мобилност на преподаватели и студенти за прилагане на иновативно образование;
 • Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес, които ще допринесат за подобряване на достъпа до висше образование в посочените специалности,
 • Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии

Проектът включва следните основни групи дейности:

 • Група дейности 1: Модернизация на учебните програми – разработване и въвеждане на съвместни магистърски програми;

Проектът предвижда разработване и въвеждане на 6 иновативни интердисциплинарни съвместни учебни програми, базирани на компетентностен модел, които ще доведат до модернизация на учебния процес в приоритетни професионални направления

 • ПН 2.1 „Филология“ (ВТУ, СУ и ЮЗУ) – две съвместни програми „Дигитална култура: Език, литература, комуникация“ в ОКС „Магистър“ – 2 и 4 семестъра;
 • ПН 2.2. История и археология (ВТУ и СУ)
  - Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология“ и „История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в късната античност и средновековието“ - ОКС „Магистър“ – 2 семестъра;
 • ПН 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (ВТУ и СУ)
  - „Дигитални комуникации и медии“ в ОКС „Магистър – 2 семестъра;(
 • ПН 3.4. Социални дейности (ВТУ и ТУ - Габрово)
  - „Социални иновации и социални политики“ в ОКС „Магистър – 2 семестъра;
  Прием и обучение на студенти за учебната 2022 - 2023 година
 • Група дейности 2: „Създаване на дигитални учебни ресурси и виртуален университет"

Едно от сериозните предимства на проекта е дигитализация на учебната среда и учебното съдържание и въвеждане на нови ИКТ решения за виртуален университет във ВТУ като:

 • Създаване на 10 виртуализирани учебни зали и специфичното софтуерно решение за поддържка на хибридния (онлайн и присъствен) учебен процес (тип виртуален университет);
 • Виртуална библиотека, вкл. виртуализация на част от наличното текстово и графично съдържание на наличния библиотечен фонд на ВТУ;
 • Лаборатория за дигитални ресурси по история и археология - ще предлага най-съвременни технологии в областта, в това число лицензи за специализиран софтуер (ArcGIS и др.) и специализиран хардуер – дрон за заснемане на исторически и археологически обекти.
 • Създаване на дигитални учебни ресурси за всички нови магистърски програми
 • Осигуряване на пул от индивидуално ИКТ оборудване (лаптопи и периферия) за разработване на дигитални учебни ресурси
 • Група дейности 3: „Професионално развитие на преподаватели"
 • Обучения в България; Придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения, в т.ч. професионална терминология, както и на дигитални умения, вкл. използване на ИКТ-базирани иновационни технологии.
 • Краткосрочни специализации на преподаватели (в т.ч. млади преподаватели) в три чуждестранни висши училища - асоциирани партньори от Полша, Гърция и Румъния.
 • Изходящи мобилности за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, млади учени, изследователи и учени.
 • Дългосрочна входяща мобилност на преподаватели на чуждестранни преподаватели от висшите училища - асоциирани партньори, с цел преподаване.
 • Групa дейности 4: "Кариерно ориентиране на студенти"
 • Специализирано обучение на студенти от висшите училища - партньори чрез курсове (40 ч.) Развитие на предприемачески и презентационни умения; Развитие на дигитална креативност;
 • Изходящи мобилности на студенти и докторанти в университетите – чуждестранни партньори с цел разширяване на познанията и компетентностите им посредством чуждестранен обмен и мобилност;
 • Организация на кариерни борси и презентационни събития;
 • Реализация и внедряване на единна система за проследяване на реализацията на завършили в първата година след дипломирането.
 • Изграждане на общи информационни мрежи на кариерните центрове.

Проектът предвижда и разработване и въвеждане на съвместна учебна програма за обучение на чужд език с асоцииран партньор.

Очаквани резултати:

 • В резултат на изпълнението на проекта, ще се подобрят нивото на дигитализация и цифровизация в преподаването на хуманитарни и социални науки, което ще допринесе до въвеждане на гъвкави методи за хибридно и съвместно обучение и ще се подобрят възможностите за учене през целия живот.
  В рамките на проекта ще бъдат включени общо 759 студенти (15% от общо обучаваните към момента студенти в 4-те професионални направления в 4-те университета), общо 300 преподаватели от висшите училища, включени в програми за повишаване на квалификацията и участващи в краткосрочни специализации, представляващи 43% от целия академичен състав в 4-те професионални направления; както и 55 докторанти и млади учени.
 • В дългосрочен план това ще доведе и до повишаване на рейтинга на ВТУ и неговите партньори в Рейтинговата система на висшите училища, както и до достигане на най-високи стандарти при обучение на студенти в професионални направления Филология, История и археология, Обществени комуникации и Социални дейности.

Основни проектни индикатори:

 • Дял и брой на младите учени до 34 г. вкл., които участват в дейностите сред заетите в НИРД , целева стойност: 10.00
 • Участници в различни форми на мобилност, които са с повишена квалификация и умения и по-добра реализация: целева стойност: 30.00
 • Брой въведени съвместни учебни програми с партниращи български висши училища, целева стойност: 6.00
 • Преподаватели във висши училища, включени в програми за повишаване на квалификацията, целева стойност: 300.00
 • Брой въведени съвместни учебни програми за обучение на чужд език с чуждестранни висши училища, целева стойност: 1.00
 • Брой млади преподаватели (до 34 г. вкл.), завършили краткосрочни специализации в чужбина и/или обучения в България , целева стойност 41
 • Студенти, включени в програми за мобилност, целева стойност: 31.00
 • Брой споделени преподаватели между партниращите български висши училища, целева стойност: 30.00
 • Брой студенти, записани в курсове, преподавани съвместно от български висши училища, целева стойност: 99.00
 • Висши училища, участващи в изграждането на обща информационна мрежа на кариерните центрове, целева стойност: 3.00
 • Лица на възраст 25-64 години, участващи в продължаващо обучение и надграждане на знания, умения и компетентности по ОП, целева стойност: 405.00
 • Брой студенти, получили подкрепа за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност, целева стойност: 460.00
 • Брой преподаватели, преминали програми за входяща мобилност, целева стойност: 10.00

Настоящият информационен материал е изготвен по проект №BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.