ТУ - Габрово обявява процедура за подбор на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 eu  noir

Проект № BG05M2OP001-2.016-0008-C02

Ръководството на Технически университет - Габрово и Екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 "Иновации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в Технически университет - София и партньори (ИННОТЕХ ПРО)",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на основание заповед на ректора на ТУ-Габрово№З-01-469/08.11.2021 г., изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 год., относно изискването в него да се извърши подбор на лица, които не са били предмет на предварителна оценка,

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

   за членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02  в Технически университет - Габрово, в качеството му на Партньор 3 по проекта, както следва:

1. Координатор от страна на ТУ - Габрово

1.1. Кратко описание на длъжността: Осигурява цялостна координация на дейностите по проекта от страна на партньора – Технически университет - Габрово, следи за спазване на времевия график и възложените задачи по проекта, осигурява комуникация с Бенефициента и партньорите по проекта, подготвя, окомплектова и изпраща технически отчети по проекта, осигурява оперативна координация на наетите лица от страна на партньора при изпълнение на дейности по проекта.

1.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование – Висше;
  • Образователно-квалификационна степен – хабилитирано лице от област на висшето образование „Технически науки“ от Технически университет – Габрово;
  • Професионален опит – участие в минимум 2 научноизследователски проекта.

1.3. Заетост по проекта: 32 часа месечно.

 

2. Финансист/счетоводител от страна на ТУ - Габрово

2.1. Кратко описание на длъжността: Организира финансово изпълнение на проекта от страна на партньора, води счетоводна документация и счетоводна отчетност по проекта, подготвя платежни документи и осигурява счетоводно записване на всички финансови операции по проекта, изготвя финансови отчети и финансови справки по проекта.

2.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование – Висше;
  • Образователно-квалификационна степен – „Магистър” в професионално направление 3.8 „Икономика“;
  • Професионален опит - минимум 3 години като счетоводител висше училище
  • Допълнителна квалификация – познаване на правила за финансово управление и контрол на СУ и работа със счетоводна програма.

2.3. Заетост по проекта: 32 часа месечно

 

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на база проверка на подадените от кандидатите документи.

  1. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
  1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят в: седем календарни дни от публикуване на обявлението в сайта на ТУ - Габрово.

Краен срок за подаване на документи – до 15.11.2021 г.

Документите се подават в стая 3111, сграда Ректорат на ТУ – Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4 до 16:00 часа на 15.11.2021 г.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на ТУ – Габрово.