Заповед на ректора на ТУ-Габрово от 20.10.2021 г. във връзка с извънредната епидемична обстановка

logo tu

ЗАПОВЕД

№ З-01-439

гр. Габрово, 20.10.2021 год.

На основание на чл.32, ал.1, т.1 и чл.33, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, Заповед №З-01- 438/19.10.2021 г. на Ректора на ТУ – Габрово и Заповед № РД - 01- 856/19.10.2021 г. и Заповед № РД - 01- 743/31.08.2021 г.  на министъра на здравеопазването, във връзка с Решение №629 на Министерския съвет от 26 август 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14 май 2020г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020 г., Решение №418 от 25 юни 2020 г.,  Решение №482 от 15 юли  2020 г., Решение №525 от 30 юли 2020 г.,  Решение №609 от 28 август 2020 г., Решение №673 от 25 септември 2020 г.,  Решение №855 от 25 ноември 2020 г.,  Решение №72 от 26 януари 2021 г., Решение №395 от 28 април 2021 г., Решение №426 от 26 май 2021 г. и Решение №547 от 28 юли 2021г.на Министерския съвет

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

           I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки за Технически университет – Габрово, считано от 21.10.2021 г. 

 1. Преустановява се присъственият учебен процес.
 2. Всички лекции, семинарни и лабораторни упражнения се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 3. Лабораторните упражнения, за които няма техническа възможност да се провеждат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии предвид спецификата на предмета, се организират след възобновяване на присъствения учебен процес по изготвен график от съответния преподавател, съгласуван с ръководител катедра.
 4. Защити на дипломни работи и дисертации, държавни, семестриални и конкурсни изпити се провеждат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или при възможност се отлагат за периода след възобновяване на присъствения учебен процес.
 5. Преподавателите и служителите на Технически университет – Габрово могат да изпълняват трудовите си задължения от разстояние - в дома си или от избрано от тях друго помещение извън работното им място, използвайки необходимото технологично оборудване.
 6. Предоставената възможност по т. 5 се прилага след съгласуване със съответния пряк ръководител, съобразно спецификата и възможностите на трудовата дейност, като се допуска присъствена работа на най-много 50% от преподавателите и служителите в едно работното помещение.
 7. Заседанията на Академичния съвет, на съветите на основните звена и катедрените съвети (включително и разширените катедрени съвети), общите събрания на Технически университет - Габрово и на основните звена, заседанията на Студентски съвет и събранията на студенти, служители и нехабилитирани преподаватели се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии при осигурена техническа възможност.
 8. Влизането в корпусите на Технически университет - Габрово се извършва при пропускателен режим. Служителите на длъжност „Портиер“, както и служителите, които се посещават от външни лица, не допускат повече от 1 човек на 8 кв.м и следят стриктно за поставени защитни маски за лице.
 9. Услугите на Университетската библиотека се предоставят, като се допускат студенти и докторанти при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.
 10. Присъствените масови мероприятия на територията на Технически университет – Габрово и Технически колеж – Ловеч се преустановяват, освен ако:
 • 100% от заетите с провеждане на мероприятието служители/преподаватели са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен  резултат от проведено преди мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед №РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и
 • на мероприятието се допускат само лица, които са ваксинирани или преболедували COVID-19,  удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед №РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или предоставят отрицателен  резултат от проведено до 72 часа преди мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен  тест /до 48 часа преди мероприятието/, удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед №РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазване.
 1. Разрешение за провеждане на мероприятия по т. 10 се получава от ректора на Технически университет – Габрово, а организацията по допускане на присъстващите лица се извършва от заетите с провеждането на мероприятието преподаватели/служители.
 2. От ръководител сектор „Административно – стопански“ за сградите на Технически университет – Габрово на територията на гр. Габрово и от началник „Административно-стопанска дейност“ за сградите на Технически колеж - Ловеч се организира засилен режим на почистване и дезинфекция на подове и повърхности, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1 към Заповед № РД - 01- 743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
 3. Организира се дезинфекция на студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД, и на хотела на Технически университет – Габрово.
 4. Хотелът и студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД, приемат студенти при спазване на всички противоепидемични мерки.
 5. Почивните бази, управлявани от Технически университет – Габрово, приемат гости при спазване на всички противоепидемични мерки.
 6. Студентският стол в УК 6 и кафе - сладкарницата в УК 1 се затварят.

Настоящата Заповед влиза в сила от 21.10.2021 г. и отменя Заповед №З-01-343/03.09.2021 г. на Ректора на ТУ – Габрово.

Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Директор ТК - Ловеч, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Университета.

 

/П/

Проф. д-р инж. АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ

ЗА РЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО