Покана за информационен ден по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

 

eu noir

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Технически университет – Габрово има удоволствието да Ви покани на информационен ден и демонстрация на лаборатория „Индустриални нанотехнологии“, намираща се в Централна лаборатория по приложна физика към БАН.

Събитието ще се състои на  16.07.2021 г. (петък) от 10.00 в сградата на централна лаборатория по приложна физика, гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург, 61.

Събитието се реализира в рамките на проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Заповядайте, очакваме Ви!

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

/Ректор на Технически университет - Габрово/