Заповед на ректора на ТУ-Габрово по случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

logo tuЗ А П О В Е Д 

№ З-01-206

гр. Габрово, 17.05.2021 г. 

 

По случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

П О З Д Р А В Я В А М

 

студентите, преподавателите и служителите на Университета.

Пожелавам здраве, бодрост и успехи в учебната и научната дейност!

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

  • Преподавателите, служителите и наградените студенти да вземат участие в тържествения Академичен съвет, който ще се проведе на 20.05.2021 г. от 15:00 часа в Университетската библиотека.
  • На 21.05.2021 г. от 10:00 часа в местността „Соколски манастир” да се организира спортен празник. Поканват се студентите, преподавателите и служителите да се включат в спортното мероприятие. За спортния празник е осигурен транспорт, който ще отпътува в 9:00 часа от площад „Възраждане“. Денят 21.05.2021 г. (петък) да е неучебен за студентите и преподавателите, но работен за Университета. Преподавателите и служителите, които не присъстват на спортния празник, да бъдат на работните си места или да ползват платен годишен отпуск.
  • Денят 25.05.2021 г. (вторник) да е неучебен за студентите и преподавателите, но работен за Университета. Учебните корпуси и Университетската библиотека, с изключение на корпус 3 (Ректорат), да бъдат затворени, а преподавателите и служителите да ползват платен годишен отпуск.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на деканите на факултетите.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на студентите, преподавателите и служителите за сведение и изпълнение и да се обяви във всички сгради на Университета.

    

 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет - Габрово