Доц. д-р Иванка Стоянова: „Посрещаме 30-годишнината с нови идеи за развитието на факултет „Стопански“

Факултет „Стопански“ в Технически университет – Габрово е създаден с решение на Академичния съвет на тогавашното ВМЕИ – Габрово по силата на Закона за академична автономия и Учредителния договор между Университета и „Балканкар“ АД през 1990 г. С решение на Академичния съвет от 26 юли 1995 г. той се именува „Инженерно-икономически“, а от 2003 г. носи наименованието факултет „Стопански“.

В продължение на 30 години факултетът се развива, но среща и предизвикателства. Негов декан е Иванка Стоянова-Тодорова. Тя е доцент по „Екология и хигиена“. От 1997 г. е главен асистент в ТУ – Габрово. Била е ръководител на катедра „Социални и стопански науки“ и заместник-декан по учебната дейност на факултет „Стопански“. За равносметката от 30-годишното развитие, какво ново предстои във факултета е интервюто с доц. д-р Иванка Стоянова за вестник „100 Вести“.

doc. Ivanka Stoyanova– Доц. Стоянова, наскоро бяхте избрана за декан на факултет „Стопански“ в Техническия университет. Пред какви предизвикателства Ви изправя тази позиция?

– В началото на юли във факултет „Стопански“ се проведоха избори за декан, а впоследствие и на заместник-декани. Деканското ръководство за новия мандат е съставено само от дами, които имат опит и са част от развитието на факултета и на ТУ от дълги години. По-важното е, че нашите виждания за развитието на факултета са амбициозни, изискват много работа и са насочени към ускоряване на развитието му.

– Какви са задачите, които сте си поставили във връзка с развитието на факултет „Стопански“?

– Приоритетите ни са свързани със сериозните задачи по създаването на нови интердисциплинарни специалности, съчетаващи знания и умения от техническите, социалните и стопанските науки, като поставяме силен акцент върху практическото обучение и компетентностния подход при разработване на учебното съдържание, както и по-силно присъствие на факултет „Стопански“ в развитието на региона. Продължаваме да развиваме и вече утвърдените специалности „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“ и „Социални дейности“ в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“.

Не само ръководството на факултет „Стопански“, но ректорското ръководство и всички колеги сме твърдо убедени, че пред нас има много възможности. Най-важното е чрез екипна работа, диалогичност, професионализъм и отговорност да предложим на младите хора възможности за качествено образование, адаптирано към изискванията на съвременните технологии и динамиката на социално-икономическата среда, което ще им позволи да бъдат по-гъвкави и по-конкурентни в пазара на труда.

– Кои са най-големите предизвикателства, които стоят пред Вас?

– Факт през последните години са трудно предвидимата динамика в пазара на труда, която непрекъснато се ускорява, силната конкуренция между образователните институции в страната и чужбина, както и промяната в ролята и целите на висшето образование. Тези и други предизвикателства са причина за новите изисквания на бизнеса и очакванията от младежите. Но предизвикателствата, пред които е изправен факултетът, са източник на нови идеи и ние вече тръгваме в посока на тяхното реализиране.

– Разкажете ни по-подробно за подетите начинания на факултета, които предстои да бъдат реализирани в близка перспектива.

– Тази година съвместно с колегите от другите два факултета стартирахме прием в изцяло нова специалност – „Дигитална администрация“. Тя е съвременна и съобразена с изискванията на бизнеса. Специфичните условия, причинени от Ковид-19, подсказаха, че потребността от такива специалисти е изключително голяма, а нашата страна значително изостава в дигитализацията на административните процеси. В рамките на учебния план предлагаме повече практически упражнения, чрез които студентите могат да приложат получените знания. Изцяло се основавахме на компетентностния подход и формирането на такива профили, за да гарантираме, че всичко, научено в Университета, има приложимост за по-дълъг период от време. В резултат на сериозни проучвания при стартирането на специалността установихме, че все повече компании предпочитат специалисти с по-широка подготовка, която да им осигури възможност за последващо развитие, по-голяма гъвкавост и адаптивност към различен тип работни позиции. Интердисциплинарните специалности ще се налагат все повече и ще заемат важно място във висшето образование. Разбира се, нуждаем се от време за допълнителни проучвания и работа, за да може още от следващата учебна година да предложим и други специалности, които да отговорят на посочените по-горе изисквания.

Освен обогатяване на традиционните за ТУ специалности и развитие на нови, насочихме усилия към по-активна дейност на преподавателите от факултета в научноизследователска, научно-приложна и международна дейност. Съвсем наскоро беше разкрит и Център по предприемачество към нашия факултет. По този начин колегите ще имат възможност да създадат предприемаческа образователна среда на ниво университет, която подкрепя стартиращите и разрастващите се бизнес идеи. Предприемаческата култура и нагласите за развитие на бизнес идеи сред студентите и преподавателите изискват сериозна експертиза. Нашият факултет разполага с потенциал от човешки ресурси, има и традиции, така че всички предпоставки са налице, за да формираме експертна и предприемаческа култура сред студентите и преподавателите.

В обобщение ще кажа, че всички усилия на колегите са насочени към устойчивото развитие на факултет „Стопански“, към неговото по-осезаемо присъствие в региона и страната за извоюване на нови позиции и имидж. Все пак ние сме най-младият факултет на Университета, но вече имаме и своята 30-годишна история.

– Ще ни върнете ли назад във времето, за да разкажете какво се случи през тези 30 години?

– Вече споделих, че факултет „Стопански“ е най-младият в габровския ТУ. В края на 90-те години, въпреки кратката си история, факултетът вече обучава 50% от всички негови студенти. Разбирате, че зад тези постижения стоят усилия за изграждане на академичен състав, за провеждане на обучение съгласно нормативната уредба, за успешна акредитация, за създаване на материална база, за непрекъснато осъвременяване съдържанието на учебните дисциплини. Изминатият път и постиженията на факултета не са за пренебрегване и са достатъчно стабилна основа днес – в условията на промени в образователния пазар и новите предизвикателства, да излезем със самочувствие и нови идеи.

– Какви прояви предвиждате за отбелязване на 30-годишнината?

– Предвиждаме да организираме кръгла маса с участието на бивши възпитаници и преподаватели, представители на бизнеса, някои от които са били наши студенти, и с дългогодишни чуждестранни партньори. Възнамеряваме да открием изложба под надслов „Минало, настояще, бъдеще на факултет „Стопански“. В рамките на годишнината деканското ръководство има нагласа да организира „Дни на отворените врати“ за кандидат-студенти и за цялата общественост. Добра идея е и създаването на форум в социалните мрежи за споделяне на успешни практики от бивши възпитаници на факултета.

– Каква е Вашата визия за близкото и по-далечното бъдеще на стопанския факултет?

– Виждам един устойчив, стабилен и сплотен факултет, в който се провеждат обучение и научни изследвания, отговарящи на националните и европейските приоритети, на потребностите на индустрията, публичната сфера и съвременното дигитално общество.

Източник: в. „100 Вести“ | 24.07.2020 | Стефка Бурмова