Проф. Александров: „Студентите от специалност ТММ са освободени от такси за обучение“

„Министерският съвет одобри освобождаването от такси на студенти – първокурсници, приети през учебната 2020/2021 г. в професионални направления и защитени специалности с очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда – пише в решението на правителството за освобождаване на първокурсници по определени професионални направления от таксите за обучение. – Списъкът на професионални направления и защитени специалности ще обхване 4 476 студенти в първи курс на предстоящата академична година, в т. ч. 3 883 студенти в редовна и 593 в задочна форма на обучение.“

Става ясно, че политиката на държавата е насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. Категорично е мнението на специалистите, че освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за това да бъдат подготвени необходимите висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната. И в Технически университет – Габрово студентите, приети в специалност „Технология на материалите и материалознание“ (ТММ), ще се обучават без такса, а всички студенти от приоритетните професионални направления ще получават още една стипендия.

Кои студенти от ТУ – Габрово ще се обучават без такса, както и от кои приоритетни професионални направления ще имат право на допълнителна стипендия, научете от интервюто със зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р инж. Анатолий Александров за вестник „100 Вести“.

prof d r A Alexandrov– Проф. Александров, МОН обяви, че някои студенти ще бъдат освободени от такси за първи път през тази академична година. Това отнася ли се и за студентите от ТУ – Габрово?

– Да, тази възможност вече е факт, обнародвана е в Държавен вестник и е следствие от промените в Закона за висшето образование. Съгласно списъка на професионалните направления и защитените специалности студентите от „Технология на материалите и материалознание“ са освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си. Основен мотив за съществената промяна е острият недостиг на кадри в тази област. Промяната ще засегне 36 студенти от ТУ – Габрово, които ще бъдат приети през настоящата година в първи курс. Толкова е държавният план-прием в редовна и задочна форма на обучение по специалността.

Списъкът на приоритетните направления и защитените специалности е изготвен след подробен анализ върху потребностите на пазара на труда към момента. Освобождаването от такси ще допринесе за по-тясно обвързване на предлаганото от университетите обучение и нуждите на пазара на труда. И това безспорно е добра инициатива, която ще даде повече възможности на младите хора. Освен това всички студенти на Технически университет – Габрово, които учат във важни за икономиката професионални направления, наречени приоритетни, имат право на допълнителна стипендия. На практика това обхваща студентите от втори, трети и четвърти курс от инженерните специалности в областта на машинното инженерство, общото инженерство, електротехниката, електрониката и автоматиката, комуникационната и компютърната техника и материалознанието, по които имаме прием и обучение. Досега нашите студенти получаваха стипендия за отличен успех или стипендия според дохода и успеха. След въвеждането на приоритетните професионални направления студентите вече имат право и на допълнителна стипендия от 100 лв. На практика в ТУ – Габрово се предлага обучение по инженерни специалности в приоритетните направления, което е важна подкрепа за студентите и техните семейства.

– От тази академична година за първи път се отпуска стипендия и за новоприетите студенти от приоритетните професионални направления, в които са инженерните специалности на ТУ. Какво е условието за тях?

– Условието е резултатите от матурата по български език да са в 10-те процента най-добри постижения за страната, а оценката от втората матура по предмет по избор да е над средната за страната. Така най-добрите студенти ще бъдат мотивирани да се запишат именно в специалности, за които има или вече е установен недостиг на кадри. Разбира се, финансовият мотив също е съществен за младите хора и това е добра стъпка.

– Разкажете ни повече за специалност „Технология на материалите и материалознание“?

– Специалността е с големи традиции в Университета. Включването на професионалното направление, в което е тази специалност, в списъка на приоритетните направления и защитени специалности е логично, защото развитието на икономиката е свързано със създаването, обработването и приложението на нови материали. През годините за обучение по специалността са оборудвани съвременни лаборатории – за обработване на метали чрез пластична деформация, за термично обработване на метали, за леене на метали. Акцентира се и върху обработването на неметални материали, като е създадена специализирана лаборатория за обработване на пластмаси, както и върху приложението на адитивните технологии и 3D принтирането. В нашия университет винаги сме използвали най-новите технологии в обучението на студентите. Това важи и за специалност „Технология на материалите и материалознание“.

Нашите преподаватели използват възможностите на 3D принтирането, защото то позволява изработване на сложни структури с максимални якостни и функционални характеристики, което не може да се постигне чрез конвенционалните производствени технологии. Всичко това води до радикални промени в начина, по който се проектират, разработват и произвеждат широка гама от изделия в различни области на индустрията. Технически университет – Габрово разполага с оборудване за прилагане на тези технологии, работи по тях от научна гледна точка и ги интегрира в учебния процес, така че студентите придобиват знания за най-новите научни достижения в тази област. Съчетаването на постиженията на преподавателите, съвременната лабораторна база и високото качество на обучение е причина за високата оценка на специалността в Рейтинговата система на висшите училища в България. Разбира се, много важна е и реализацията на завършилите студенти. С получените умения в Университета студентите могат да разработват и да внедряват нови и класически материали, да конструират машини и съоръжения за получаване и преработка на метални и неметални материали. А това в своята цялост гарантира бърза реализация след завършването.

– Вече стартира и приемът на студенти. Какво е положението с приема сега, коя е предпочитаната форма на обучение?

– На този етап зрелостниците вече получиха своите дипломи и приемът се реализира с бързи темпове. И тази година по-предпочитана е задочната форма на обучение, тъй като студентите желаят да съчетават ученето с работа. Тази тенденция се забелязва от много години. Но е важно да се отбележи, че ако студентите се обучават при нас в редовна форма на обучение, могат да получават под формата на стипендии една немалка сума всеки месец. По този начин те ще се фокусират върху ученето и ще се чувстват по-спокойни финансово през целия период на своето инженерно образование. Що се отнася до приема, рано е да говорим в проценти, тъй като ситуацията е много динамична. По-важното е, че кандидат-студентите се възползват както от онлайн записването, така и от възможността да се запишат на място. Повечето от тях идват с родителите си и искат да получат по-ясна представа за Университета. Ние продължаваме да работим и в съботните дни, за да могат родителите да придружат кандидат-студентите и да се убедят, че Технически университет – Габрово е добро място за обучение на техните деца.

Източник: в. „100 Вести“ | 07.07.2020 | Стефка Бурмова