Заповед за преустановяване на учебните занятия в ТУ-Габрово

logo tu

З А П О В Е Д


№ 3-01-128

 

гр. Габрово, 26.03.2020 година

 

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19  на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  • Изменям своя Заповед №З-01-114 от 13.03.2020 г., като удължавам срока на въведените ограничения до 12.04.2020 г., включително.
  • Изменям и допълвам т. 3 от Заповед №З-01-114 от 13.03.2020 г., като разпореждам да бъде преустановено провеждането на присъствени масови мероприятия на територията на Технически университет – Габрово, включително конференции, дискусии, публични лекции, културни събития, спортни прояви и др. до 24 април 2020 г. Неотложните решения на академичен съвет, ректорски съвет, факултетни съвети и катедрени съвети да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Университета.

                                    ( П )

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор

 

 

Пълният текст на заповедта може да прочетете от тук.