Заповед за преустановяване на учебните занятия в ТУ-Габрово

logo tu

З А П О В Е Д


№ 3-01-114

 

гр. Габрово, 13.03.2020 година

          На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на община Габрово и във връзка с обявеното извънредно положение  на територията на цялата страна с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 • Да бъдат преустановени присъствените учебни занятия в Технически университет – Габрово. Занятията се провеждат неприсъствено чрез използване на дигитални средства и дистанционна форма на обучение. Занятия, които не могат да бъдат проведени неприсъствено, се провеждат след възобновяване на учебния процес и след изготвяне на график. Неприсъствено се провеждат и консултации на студенти и докторанти с преподаватели.
 • Да бъде преустановено провеждането на изпити, защити на дипломни работи, защити на дисертации, публични лекции и други, свързани с осъществяването на учебен процес, за които се изисква присъствието на студенти, докторанти и преподаватели.
 • Да бъде преустановено провеждането на масови мероприятия на територията на Технически университет - Габрово, включително конференции, дискусии, публични лекции, културни събития, спортни прояви, катедрени и факултетни съвети и събрания и др. Неотложните решения на катедрените и факултетните съвети да се гласуват електронно. Планираните мероприятия да бъдат отложени за срок не по-ранен от 15 април 2020 г.
 • Да бъдат преустановени всички командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията, студентите и докторантите в страната и чужбина.
 • Препоръчвам 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, чуждестранни преподаватели, изследователи и студенти, пристигащи от чужбина, както и на членовете на техните семейства.
 • Сектор „Административно – стопански“ да организира дезинфекциране на подове и повърхности в сградите на Технически университет – Габрово.
 • Да се организира дезинфекцирането на студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово и ССО ЕАД.
 • Да бъде въведен пропускателен режим в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово, като бъдат допускани единствено преподаватели и служители на Университета.
 • Да бъдат затворени сградите на Корпус 1, Корпус 2, Корпус 2 А и Корпус 6 на Технически университет – Габрово. При необходимост от изпълнение на служебни задължения, в тях да бъдат допускани само преподаватели и служители на Университета след разрешение на Ректора.
 • Да бъде затворен студентски стол и кафе-сладкарниците в Корпус 1 и Корпус 2 на Технически университет – Габрово.
 • Да бъде преустановен приемът на гости в хотела и почивните бази на Технически университет – Габрово.
 • Да бъде ограничен достъпът на външни лица до студентските общежития.
 • Въведените ограничения са в сила до 29.03.2020 г.

Контрол по настоящата Заповед възлагам на Заместник-ректори, Декани и Ръководител АСС.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител ССО ЕАД - клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Ректор ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Пълният текст на заповедта може да прочетете от тук.