Обява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на движима вещ – частна държавна собственост

 

Технически университет – Габрово, гр. Габрово, ул. Х. Димитър №4, на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, чл. 30, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 2 от ППЗДС и Заповед № З-01-240/18.06.2024 г. на Ректора на ТУ- Габрово, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на движима вещ – частна държавна собственост, вкл. в материалните активи на ТУ - Габрово, представляваща ски влек, находящ се в ски база „Узана”, землище Топлеш, местност Узана, община Габрово.

 Началната тръжна цена135.51 лв. за активния сезон /декември – март/ и 55,60 лв. за неактивния сезон /април – ноември/ без ДДС.

 Търгът ще се проведе на 30.07.2024 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово.

 Условията на търга са обявени на интернет страницата на ТУ - Габрово - www.tugab.bg

Оглед  може да се извърши до 29.07.2024 г. (вкл.) от 09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч.

Тръжните документи се подават в Деловодството на ТУ – Габрово до 17:00 часа на 29.07.2024 г.