ТУ-Габрово обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 години на площ от 1 кв. м. за поставяне на технически съоръжения, находяща се в Учебен корпус № 1

ОБЯВА

за участие в търг

Технически университет – Габрово, гр. Габрово, ул. Х. Димитър №4, на осн. чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, във вр. С чл. 13 ал.1 -5, чл.44, ал.1 и глава пета от ППЗДС и Заповед № З- 01-338/22.08.2023 г. на Ректора на ТУ Г-во, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 години на площ от 1 кв. м. за поставяне на технически съоръжения, находяща се в Учебен корпус № 1 с административен адрес гр. Габрово, ул. Д-р Илиев - Детския № 3, част от покривно пространство на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Технически университет - Габрово, с идентификатор 14218.514.5.1. по КККР на гр. Габрово.

Началната тръжна цена : 41,38 /четиридесет и един лева и 38 ст./ лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 29.09.2023 г. от 10.00 часа в Засед. зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово.

Оглед може да се извърши до 28.09.2023 г. (вкл.) от 09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч.

Тръжните документи се подават в Деловодството на ТУ – Габрово до 17:00 часа на 28.09.2023 г.

Заповед - класиране