Мобилност на студенти с цел обучение

logosbeneficaireserasmusleft bgПродължителността на студентската мобилност с цел обучение (СМО) може да бъде минимум 2 месеца и максимум 12 месеца, като се прилага правилото на Европейската комисия (ЕК), че общата продължителност на мобилността с цел обучение и мобилността с цел практика не може да надвишава 12 месеца за една образователно-квалификационна степен. СМО се реализира само в партньорско висше учебно заведение, притежаващо Еразъм харта, или в легитимно партньорско висше училище от партнираща на програма „Еразъм+“ държава, с което ТУ-Габрово има сключен междуинституционален договор за обмен на студенти в същата област на знание/специалност.

 

Пример: Студент в ОКС “бакалавър”, който е участвал в мобилност с цел практика с продължителност 6 месеца, може да кандидатства за СМО за не повече от 4 месеца.

 

Преди мобилността

Студентите и докторантите, желаещи да реализират СМО по програма „Еразъм+“ подават в Университетски център за международни и национални програми и проекти (УЦМНПП) на ТУ-Габрово Габрово заявление за кандидатстване, съгласие за обработка на личните данни, декларация-образец за предишни участия по програмата и академична справка (академичната справка се издава от факултетната канцелария на съответния факултет), удостоверяваща средния успех от обучението на студента към момента на кандидатстване.

Студенти от ОКС „магистър“ прилагат копие на дипломата за ОКС „бакалавър“, а докторантите – справка за оценката от докторантския минимум.

В заявлението си студентите задължително посочват: специалност и курс на обучение, среден успех от обучението си към момента на кандидатстване, ниво на владеене на чуждия език (на който ще се реализира мобилността) и университет, в който желаят да се обучават.

 

Критерии за допустимост

Мобилността на студенти и докторанти с цел обучение се осъществява при наличие на предварително подписани междуинституционални споразумения (Inter-institutional Agreements) между отделни факултети или катедри на ТУ-Габрово и университети от ЕС или в партниращи на програма „Еразъм+“ държави. В тези споразумения са определени: броя на студентите от ТУ-Габрово в приемащия университет, областта на знание и специалността, образователната степен и продължителността на мобилността.

 

Подбор на участниците

Участниците в студентска мобилност с цел обучение (СМО) подлежат на подбор в ТУ-Габрово.

Право на мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” и право на финансова подкрепа (Еразъм грант) имат всички студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и ОНС „доктор“, които отговарят на следните задължителни изисквания:

 • Да са български граждани, граждани на държава, участваща в програма “Еразъм+” или лица, имащи статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци;
 • Чуждестранните студенти могат да осъществяват мобилност в родната си страна само ако за същата дестинация няма други одобрени участници;
 • Да са записани минимум за втората година от следването в ТУ-Габрово (отнася се само за обучаващите се за придобиване на ОКС “бакалавър”), независимо от формата на обучение (редовна или задочна). Студентите от ОКС «магистър» и докторантите могат да кандидатстват само при условие, че в междуинституционалното споразумение с чуждестранния университет има договорирана такава позиция;
 • Да имат минимален среден успех от следването до момента „Добър 4.00“, удостоверен чрез приложената академична справка. За студенти от ОКС «магистър», обучаващи се в първи семестър, за среден успех се зачита успеха от дипломата за бакалавърска степен, а за докторантите - оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
 • Да владеят свободно езика, на който ще се осъществи обучението в приемащия университет. Нивото на езиковите познания трябва да съответства на договореното ниво в междуинституционалното споразумение с приемащия университет;
 • Да отговарят на изискването за максимална продължителност на мобилността 12 месеца за всеки цикъл на обучение, без оглед на броя и вида на мобилностите.

 

 • Подготовка на мобилността с цел обучение

Преди крайния срок за подаване на документите в приемащия чуждестранен университет студентите, след консултация и съдействие от факултетния Еразъм+ координатор или преподаватели от факултета, попълват следните формуляри и документи:

 • Споразумение за обучение (Learning Agreement for studies) - тристранно споразумение между студента, ТУ-Габрово и приемащия университет, в което се посочват учебните дисциплини, които студентът ще изучава в приемащия университет (вкл. съответстващите им кредити), както и нивото на езиковите познания, които студентът притежава преди началото на периода на мобилността. Споразумението за обучение се подписва от институционалният Еразъм+ координатор. ТУ-Габрово препоръчва на своите студенти при съставяне на учебната програма в Споразумението за обучение, да избират дисциплини, които в съдържателен план да съответстват на дисциплините, заложени в учебния им план в ТУ – Габрово.

Съвети за студенти при попълване на споразумение за обучение

 

 • Някои университети изискват и допълнителни документи, преведени на съответния чужд език (академична справка, сертификат за ниво на владеене на чужд език и др.),които са посочени на интернет страницата на приемащия университет. Формуляр за кандидатстване (Application Form) на приемащия университет;
 • Формуляр за настаняване на приемащия университет.

Практиката в повечето чужди университети е формулярите за кандидатстване да се попълват и онлайн. Подробна информация за сроковете, допълнителните изисквания и начина на кандидатстване е предварително оповестена на интернет страницата на приемащия университет.

Документите за кандидатстване, след преглед от факултетния Еразъм+ координатор, се предават в УЦМНПП за окончателна проверка от Институционалния Еразъм+ координатор. Всеки студент сам изпраща всички изискуеми от приемащия университет документи по пощата (или онлайн), като посочва точен личен адрес за обратна връзка.

Не по-късно от 10 дни преди началната дата на мобилността и при получаване на подписаното и подпечатаното Споразумение за обучение (Learning Agreement for studies) и официалното писмо за прием за обучение (Letter of Acceptance) студентите представят документите в УЦМНПП. Студентите трябва да направят предварителни проучвания за пътуването и настаняването си. Не по-късно от горепосочения срок студентите/докторантите предоставят в УЦМНПП на ТУ-Габрово удостоверение за IBAN на сметка на участника в българска банка и европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). При финансирането на мобилността за начална дата на мобилността се счита първият учебен ден в приемащия университет.

 

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Участникът се задължава да се застрахова за сметка на отпуснатата му финансова подкрепа по договора за всички видове задължителни застраховки, необходими за провеждане на мобилността му в страната домакин.

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е безплатна. Срокът за издаване е 15 календарни дни. Заявлението за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) може да бъде разпечатано от раздел „Заявление” и интернет страницата на НЗОК.

ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.

 

Онлайн тест за оценка на езиковите знания

Всеки студент/докторант, участващ в програма “Еразъм+” полага онлайн тест за оценка на езиковите си познания в платформата за Онлайн Езикова подкрепа (OLS), преди и в края на периода на мобилност. Провеждането на онлайн оценяване е задължително условие за мобилност. Участниците, на които някой от изброените езици е майчин, не следва да извършват оценка на езиковите си познания. Линкът към теста се генерира от УЦМНПП и се получава на имейл адреса на студента/докторанта. Участниците трябва незабавно да информират ТУ-Габрово, ако не получат линк към теста или не са в състояние да извършат онлайн оценката.

На всички участници, чиито ниво на оценка от онлайн теста е по-ниско от С1 се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс. Участниците имат възможност да преминат онлайн езиков курс по работния език на мобилността или по езика на приемащата страна в платформата за Онлайн Езикова подкрепа (OLS), използвайки лиценза, предоставен им от ТУ-Габрово. Участниците трябва незабавно да информират институцията ако не са в състояние да извършат онлайн курса.

 

Еразъм субсидия (грант)

Преди мобилността всеки одобрен участник подписва индивидуален финансов договор за СМО, който е задължително условие за получаване на грант за осъществяване на мобилността. В договора са включени клаузи за правата и задълженията на студента по използването на финансовата подкрепа и Студентската Еразъм харта. Размерът на финансовата подкрепа (грант) е според броя на дните на мобилността и в зависимост от държавата, в която ще бъде реализирана мобилността. Ставките за всички студентски мобилности се определят от Националната агенция по програма “Еразъм+” за Република България – ЦРЧР в началото на всеки проект за академична мобилност.

Забележка: Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за реален престой на обучение по програма “Еразъм+”. Реалният период на обучението в чужбина следва да отговаря на периода, посочен в индивидуалния договор за студентска мобилност.

В случаите, когато Еразъм + студент/докторант преустанови периода на обучението си в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни причини или други основателни причини или е осъществил период на престой по-кратък от установения в договора му, Еразъм гранта се определя по действителната продължителност на мобилността, а неусвоените средства следва да бъдат възстановени на ТУ-Габрово.

 

Допълнителна подкрепа за екологично пътуване

Студентите и докторантите, могат да изберат екологично пътуване (пътуване, в преобладаващата част на което се използва транспорт с ниски емисии – железопътен транспорт, автобус, споделено пътуване с автомобил и др.) и в такъв случай те ще получат еднократно средства в размер на 50 евро като допълнителна сума към индивидуалната подкрепа.

 

Erasmus+ App

В помощ на всички мобилни студенти, Европейската комисия и Фондация Европейски Университет са разработили мобилно приложение, което подпомага участниците по време на тяхната мобилност. 

 • По време на мобилността

По време на мобилността всички участници се ползват от същите права и се придържат към правилата на приемащата институция. Студентите/докторантите са освободени от всякакви такси за регистрация, за обучение и изпити, за издаване на документи в приемащата институция. При наличие на проблеми участниците незабавно уведомяват УЦМНПП при ТУ-Габрово.

 • Отчитане на периода на мобилността

Студентът/докторантът се задължава в 10 дневен срок след приключването на обучението си в чужбина да представи в УЦМНПП следните задължителни документи:

Важно: Участникът в студентска мобилност е задължен в 30-дневен срок след крайната дата на мобилността си да попълни онлайн отчет (on-line EUSurvey) в електронната платформа на Европейската комисия и да извърши повторна онлайн оценка на езиковите познания в платформата за Онлайн Езикова подкрепа (OLS). Линковете към онлайн отчета и онлайн теста се генерират автоматично от съответните платформи и се получават на имейл адреса на участника. Ако след изтичане на крайната дата на мобилността участникът не получи на имейл линкове към онлайн отчета и онлайн теста, или е възпрепятстван да ги подаде, следва незабавно да уведоми изпращащата го институция.

 • Академично признаване

ТУ-Габрово гарантира на всеки Еразъм+ студент пълно академично признаване на неговото обучение в партниращата институция, само когато договорената в Споразумението за обучение индивидуална учебна програма е изпълнена.

Признаването на изучаваните дисциплини и получените кредити, придобити в чуждестранно висше училище се извършва от съответната комисия по учебна дейност и трансфер на кредити на основното звено след подадено заявление от студента до факултетния координатор за ECTS (Зам.-Декан по учебна дейност). Резултатите от проведеното в чужбина обучение по дисциплините, които не се изучават в ТУ-Габрово, се отразяват само в Европейското дипломно приложение.

Неуспехът на студента да изпълни изискванията за курса на обучение за периода на неговия престой в чужбина е основание ТУ-Габрово да изиска частично или пълно възстановяване на неговия грант. Това не се отнася за студенти, които са били възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради форсмажорни обстоятелства или при наличие на оправдателни причини, които са съобщени навреме в писмен вид на институционалния координатор по програмата в ТУ-Габрово.