ФОТИНИ ГРИГОРИОС КОГИА

Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: „Метрология и метрологично осигуряване”
Катедра: „Машиностроене и уредостроене”
Тема на дисертационния труд: „Изследване и подобряване точностните характеристики на средства за измерване на енергиен капацитет”

Научно жури:
Председател: доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

Членове:
1. проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев
2. проф. д-р инж. Младен Стоилов Милушев
3. доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков
4. доц. д-р инж. Кирил Янков Киров

Резервни членове:
1. проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов
2. доц. д-р инж. Васил Йорданов Богев

Рецензенти:
1. доц. д-р инж. Илия Славов Железаров
2. доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков

 

Дата на защита

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Автореферат
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3