Технически университет Габрово обявява договаряне без предварително обявление с предмет: „Периодични доставки на Ел. материали за нуждите на Технически университет – Габрово и неговите разпоредители с бюджет“

 

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявяване по чл. 18, ал. 1, т. 8

 

05.12.2018г. Връзка към АОП

05.12.2018г. Покана

05.12.2018г. Решение за откриване на процедурата

05.12.2018г. Документация

18.12.2018г. Протокол от комисията

18.12.2018г. Доклад от комисията

18.12.2018г. Решение за избор на изпълнител

18.01.2019г. Договор

18.01.2019г. Обявление за възложена поръчка