Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: "Ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна и закуски, пакетирани храни, безалкохолни напитки, кафе, чай и други топли напитки, и кетъринг за нуждите на Технически унивeрситет Габрово"

 

Срокът за подаване на оферти е 16:30 ч. на 30.07.2018 г., като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет – Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 31.07.2018 г. от 10:30 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово.

 

Срокът за подаване на оферти по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3, 4, 5, 6 и 7 се удължава до 16:30 часа на 14.08.2018 г.

 

Изисканите допълнителни документи, ще бъдат отворени на 08.08.2018 г. от 14:00 ч. в Заседателна зала на Ректорат на Технически университет - Габрово. На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

 

На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

Цялата документация може да бъде намерена тук.

Система за попълване и повторно използване на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

 

Протокол No1

Протокол No2

Писма за отваряне на ценовите предложения

Протокол No3

Уведомителни писма

Доклад за резултатите от работата на комисията

Уведомителни писма за избор на изпълнител

Решение за класиране на участниците - Позиция 1 и 2

Обявление за възложена поръчка - Позиция 1

Решение за прекратяване - Позиция 3, 4, 5, 6 и 7

Обявление за възложена поръчка - Позиция 3, 4, 5, 6 и 7

Решение за прекратяване - Позиция 1

Договор

Обявление за възложена поръчка