Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: "Ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна и закуски, пакетирани храни, безалкохолни напитки, кафе, чай и други топли напитки, и кетъринг за нуждите на Технически унивeрситет Габрово"

 

Срокът за подаване на оферти е 16:30 ч. на 30.07.2018 г., като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет – Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 31.07.2018 г. от 10:30 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово.

На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

Цялата документация може да бъде намерена тук.

Система за попълване и повторно използване на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)