Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: "ДОСТАВКА НА  ПРОГРАМИРУЕМИ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО"

Срокът за подаване на оферти е 16:30 ч. на 16.07.2018 г., като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет – Габрово.

Ценовите оферти ще бъдат отворени на 19.07.2018 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Ректорат на Технически университет - Габрово. На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

Цялата документация може да бъде намерена тук.

Свързани документи:

Протокол №1

Писмо №1

Протокол №2

Писмо №2

Протокол №3

Писмо №3

Доклад

Решение

Писмо - Решение

Договор

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор