Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: "ДОСТАВКА НА  ПРОГРАМИРУЕМИ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО"

Срокът за подаване на оферти е 16:30 ч. на 16.07.2018 г., като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет – Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 17.07.2018 г. от 13:30 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово. На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

Цялата документация може да бъде намерена тук.

:„Доставка на програмируеми логически контролери за нуждите на Технически университет- Габрово