Технически университет – Габрово обявява поръчка с предмет „Газоснабдителна инсталация, площадков газопровод и преустройство на съществуващ гараж в котелно на газ за Учебен корпус № 3 - Ректорат и Университетска библиотека на ТУ-Габрово”

Срокът за подаване на оферти е 16:30 ч. на 14.12.2017 г., като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет – Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 15.12.2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово. На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

 

Цялата документация може да бъде намерена тук.

Проекта може да бъде намерен  тук.

 

Протокол No1

Протокол No2

Уведомление за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"

Протокол No3

Решение

Договор