ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО обявява конкурси за доценти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО обявява конкурси за доценти по:

  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Строителна механика и съпротивление на материалите” (Съпротивление на материалите) – един брой, за нуждите на Технически колеж-Ловеч, със срок 2 месеца от датата на публикуването му;
  • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронизация” (Сензорна техника) – един брой, за нуждите на Технически колеж-Ловеч, със срок 2 месеца от датата на публикуването му.

Справки и документи: ТУ-Габрово, ул.”Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие”, стая 3209, тел.: 066/827-238
Обявата е публикувана в ДВ, бр. 56 от 11.07.2017 г.