Докторски програми

doctors 3

Акредитирани докторски програми

 • Приложна механика
 • Машинознание и машинни елементи
 • Теория на механизмите, машините и автоматичните линии
 • Хидравлични и пневматични задвижващи системи
 • Технология на машиностроенето
 • Рязане на материалите и режещи инструменти
 • Металорежещи машини и системи
 • Машини и съоръжения за леката промишленост
 • Метрология и метрологично осигуряване
 • Точно уредостроене
 • Технология на текстилните материали
 • Строителна механика, съпротивление на материалите
 • Светлинна техника и източници на светлина
 • Електромеханика
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане
 • Микроелектроника
 • Квантова и оптоелектроника
 • Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)
 • Индустриална електроника
 • Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
 • Комуникационни мрежи и системи
 • Компютърни системи, комплекси и мрежи
 • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли)
 • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
 • Промишлена топлотехника
 • Материалознание и технология на машиностроителните материали