Магистърски програми

Обучението се извършва в 25 магистърски програми

За учебната 2016-2017 г. можете да кандидатствате в следните специалности:

Факултет “Машиностроене и уредостроене”

Факултет “Eлектротехника и електроника”

По държавна поръчка с продължителност 3 семестъра:

Платена форма на обучение:

Прием на документи за кандидатстване от 12.09.2016 до 30.09.2016г. /заявление-образец, ксерокопие на диплома за завършено образование в ОКС „бакалавър” или академична справка, документ за платена такса за кандидатстване/.

Факултет “Стопански”