Магистърски специалности

Професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"

Специалност: АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА - АИУТ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР -  ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИКА


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

AIUT1Автоматика, информационна и управляваща техника (АИУТ) е специалност, която дава задълбочени знания и умения в областта на софтуерните и хардуерните технологии и тяхното приложение в областта на автоматизацията и роботизацията. В основата й са заложени съвременните постижения на информационните, компютърни и комуникационни технологии за автоматизация в различни сфери на човешката дейност. 

Завършилите обучението си получават образователно-квалификационна степен магистър инженер по автоматика. Придобилите образователно-квалификационната степен магистър по специалност Автоматика, информационна и управляваща техника са подготвени да изпълняват следните дейности: 

 • да извършват изследователска, проектантска и конструкторска дейност в областта на автоматизацията, информационната и управляваща техника;
 • да работят при решаването на задачи за автоматизация във всички области на производството, при разработването, експлоатацията и обслужването на индустриални управляващи системи, контролно- измервателна апаратура и технически средства на системи за управление;
 • да работят в областта на сградната автоматизация;
 • да извършват сервизна дейност по поддържане на системи за автоматизация, контролно-измервателна апаратура и компютърна техника в производствената и административната дейност;
 • да решават задачи, свързани с управлението в непроизводствената сфера (здравеопазване, транспорт, екология и др.). 

AIUT2По време на обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър” студентите придобиват знания и умения в областите на методите за оптимизация и многокритериалното вземане на решения, системите за мониторинг, индустриалните информационни системи, управлението на нелинейни системи и възобновяеми енергийни източници, управляващите системи с програмируеми логически контролери, системите за сградна автоматизация и индустриалните роботи. 

За обучението на студентите по специалност Автоматика, информационна и управляваща техника отговаря катедра Автоматика, информационна и управляваща техника. Катедрата притежава всичко необходимо за водене на качествен учебен процес: колектив от млади, висококвалифицирани преподаватели и учебни лаборатории със съвременно оборудване

students3 mag

Професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"

Специалност: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ - КСТ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

computer system 1515575250 3570534Повече от 25-години специалност "Компютърни системи и технологии" (КСТ) осигурява предпоставките за успешни бизнес перспективи в областта на компютърните системи и технологии на повече от 1500 дипломирали се компютърни инженери, а само в последните 5 години – на повече от 500. Някои от нашите възпитаници продължават кариерата си в магистърски и докторантски програми за обучение в университети на Европа и света. Други са част от екипите на международни компании за разработка на програмно осигуряване и апаратна част. Има и такива, които са започнали свой собствен бизнес в България

Учебният план за специалност КСТ цели да даде на студентите знания и качества, необходими за реализацията им като водещи специалисти в постоянно обновяващата се теория и практика в областта на компютърните системи и технологии. От нашите випускници се очаква да бъдат компетентни и високо квалифицирани професионалисти в сферата на програмното и апаратно осигуряване на компютърни и компютъризирани системи, както и да бъдат подготвени да продължат обучението си в по-горни степени на висшето образование.

Учебните програми са съобразени с изискванията на фирми от компютърния бранш и с профилите на обучение в реномирани европейски центрове, за да осигурят съвременно ниво на подготовка. Поддържаното партньорство с университети от Европа мотивира мобилността на нашите студенти в сродни висши училища извън страната.

Завършилите специалност КСТ компютърни инженери имат висока професионална и широкопрофилна подготовка, която им позволява да се реализират и адаптират като изпълнителски и ръководни кадри в:

1. Проектантски и развойни екипи, организации, институции и фирми, като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване, проектанти и конструктори на приложно-специфични вградени апаратни компютърни платформи, жични и безжични системи, мрежи и информационни технологии.
2. Производствени предприятия, организации, институции и фирми, като компютърни инженери, използващи положителните страни от внедряване на компютърно-базирани информационни технологии и ограничаващи възможни конфликти между хората и системите за управление на социални, технологични и производствени процеси.
3. Научно-изследователски звена и институти, като изследователи и проектанти на компютърни устройства, системи и технологии.
4. Гимназии, колежи и висши училища и университети, като преподаватели и изследователи.
5. Работни групи и организации за сертификация и лицензиране в областта на компютърните системи и технологии.
6. Екипи за разработване на международни проекти, свързани с информационните технологии и компютърните приложения.

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"

Специалност: БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА

Период на обучение:

 • 2 СЕМЕСТЪРА - за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по същата, аналогична или преименувана специалност
 • 3 СЕМЕСТЪРА - за завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалности в област на висше образование 5. Технически науки;
 • 5 СЕМЕСТЪРА - за завършили образователно–квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалности извън област на висше образование 5. Технически науки;
 • 4 СЕМЕСТЪРА - за завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по специалности в същото професионално направление (ПН)5.13

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Студентите, завършили магистратура по “Безопасност на труда“, придобиват следните знания и умения:

 • Да анализират и оценяват индустриалните рискове и условията на труд ;
 • Да проектират и въвеждат технически, технологични и организационни решения за избягване и минимизиране на индустриалните рискове и подобряване условията на труд;
 • Да провеждат приложни и научни изследвания в областта на инженерната безопасност, включително и на трудовата хигиена;
 • Да обучават техническия персонал и работниците за разпознаване на опасностите, преценка на рисковете, които те създават и за прилагане на мерките за тяхното избягване или минимизиране, предвидени в общите и вътрешно фирмени правила за безопасност и здраве при работа.

Завършилите обучението си получават професионална квалификация магистър-инженер по безопасност на труда.

1 2

Изисквания към подготовката на специалистите

В образователно-квалификационната степен „магистър” могат да продължат обучението си завършили ОКС „бакалавър” в област на висше образование „Технически науки”. Срокът на обучение е 1,5 години.

В ОКС „магистър’ по „Безопасност на труда” могат да се обучават и студенти завършили ОКС „бакалавър” и /или ОКС „магистър” по специалности извън областта на „Технически науки”, след като преминат три семестриално подготвително обучение по „Безопасност на труда”

Като основни образователни цели при магистърското обучение по “Безопасност на труда” могат да се посочат:

 • Изучаване на българското и европейското законодателство, третиращо условията на труд;
 • Придобиване на теоретични и практически знания за анализ и оценка на риска, за осъществяване контрол по спазване на законите, правилниците и наредбите, имащи отношение до осигуряване на безвредни и безопасни условия на труд и предотвратяване на аварии;
 • Придобиване на квалификация за проектиране, реализиране на комплекс от мероприятия и средства за осигуряване на безвредни и безопасни условия на труд;
 • Придобиване на квалификация за мениджъри по “условия на труд”.
3 4

 

Области на реализация

Завършилите магистър по безопасност на труда могат успешно да работят в:

 • Специалисти по безопасност в проектантски и конструкторски фирми ;
 • Инспектори по безопасност на труда в държавните структури;
 • Вещи лица към следствието и прокуратурата;
 • Специалисти по безопасност във ведомства, индустрия, строителство, услуги и търговия.
 • Те могат да продължат обучението си за придобиване на образователната и научна степен “ ДОКТОР”.
5 6
7 8

 

През периода 2016-2022 г. магистърската програма по „Безопасност на труда“ получава акредитация от международната неправителствена организация по здравословни и безопасни условия на труд IOSH, която е под егидата на британския кралски двор с подкрепата на международната организация на труда ILO.

Професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"

Специалност: КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


 АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Завършилите специалност „Компютърни методи и технологии в машиностроенето“ получават професионална квалификация "магистър - Машинен инженер" и образователно квалификационна степен „Магистър”.

Обучението по специалността се провежда в специализирани лаборатории, оборудвани със съвременни CNC металорежещи машини, промишлени роботи, 3D принтер, компютърна и мултимедиина техника.

Студентите придобиват широка фундаментална инженерна подготовка съобразена с европейските изисквания. Изучават се компютърни методи за проектиране на сложни изделия, създаване на екипировка и NC програми за производството им.

Използват се програмни CAD/CAE/CAM продукти от нисък, среден и висок клас (AutoCAD Mechanical,  Inventor, SolidWorks,  CATIA,  FeatureCAM, SinuTrain и др.).

С помощта на 3D принтер uPrint студентите придобиват умения да създават реални прототипи на изделия по методите на бързото прототипиране (Rapid Prototyping).

ktm 3На територията на катедра „Машиностроителна техника и технологии” функционират повече от 25 специализирани лаборатории, в които се провеждат обучение и научни изследвания. Лабораториите разполагат с над 300 единици металообработващо оборудване, включващо машини с цифрово програмно управление, промишлени роботи, технологична и инструментална екипировка, както и със съвременна компютърна и измервателна техника и специализиран софтуер.

Завършилите специалността могат да проектират и осъществяват производство на сложни изделия във всички области на промишлеността посредством съвременни компютърни методи и оборудване.

Професионално направление 5.6 "Материали и материалознание"

Специалност: ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И МЕХАНИКА НА МАТЕРИАЛИТЕ

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалност „Технология на материалите и материалознание” има за цел профилиране и задълбочаване на подготовката за получаването, обработването, изследването и внедряването на класически и нови материали и технологии за машиностроенето, електропромишлеността, транспорта, енергетиката, строителството, хранително-вкусовата промишленост и други отрасли.

Завършилите специалност „Технология на материалите и материалознание” с образователно-квалификационна степен „магистър” са подготвени в съответствие със съвременните научни и приложни постижения в областта на получаване, обработване, изследване, прогнозиране и внедряване както на традиционно използваните, така и на нови материали и технологии в различни отрасли на икономиката.

В процеса на обучение, обучаемите придобиват следните знания и компетентности:

 • Широк спектър от теоретични и практически знания, специализирани в областта на оптимизиране на технологичните процеси в материалообработването, в т.ч. и на високоенергийните методи за обработване, мениджмънта на материали и технологии, и надграждащи знанията, придобити в предходните етапи на обучение.
 • Познаване, разбиране и изразяване на теории, принципи и закономерности в областта на материалообработването.
 • Високоспециализирани практически и теоретични знания, които са база за разработване и прилагане на нови оригинални идеи и решения, свързани с обработката и приложението на материалите.
 • Критично осъзнаване на знанията в областта на свойствата на материалите и връзките между различните изучавани технологии за обработка.
 • Диагностика и решаване на проблеми чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области и генериране на нови знания и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и въвеждане на иновации.
 • Иновативност в работата и ученето в сложна и непредвидима среда, изискващи решаване на проблеми с множество взаимодействащи фактори.
 • Нови и разнообразни умения за анализ и обработка на материалите.
 • Формулират и представят ясно и разбираемо собствени идеи, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория.
 • Събират, обработват и интерпретират специализирана информация с цел решаване на сложни проблеми от областта на материалообработването относно проектиране на технологии, екипировка и оборудване.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалност „Технология на материалите и материалознание” с образователно-квалификационна степен „магистър” могат да се реализират като експерти в областта на проектно-развойна, инженерно-изследователска, контролна, диагностично-ремонтна, организационно-управленческа и други дейности в съвременните производствени и административни структури.

Те имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"

Специалност: КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН В ИНДУСТРИЯТА

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН И ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

kdi1

Обучението в магистърския курс по "Компютърен дизайн в индустрията" е базирано на утвърждаване знанията на инженер-дизайнера като квалифициран, широкопрофилен специалист, надграждащ придобитите знания и умения от взаимно проникващите се технологии между науката, изкуството, техниката и индустриално производство.

Професионалните умения на завършилите курса на обучение кореспондират с индивидуалните качества и предпочитания на студентите в няколко специализирани области.

Основна цел на курса е магистър-инженерите по "Компютърен дизайн в индустрията" да бъдат подготвени пълноценно в областта на своята специалност, като затвърждават и повишават познанията по своята базова, широкопрофилна и специализираща професионална подготовка.

Включените в учебния процес учебни дисциплини способстват за изграждане на изследователско ниво на знания и умения при решаване на технически, ергономични и художествени задачи в областта на форма, цвят, графика, технологии.

Специалната подготовка обхваща дисциплини, способстващи за изграждане на професионално ниво на проектна култура при решаване на комплексни композиционни задачи в областта на индустриалните и художествените изделия.

Области на реализация.

Завършилите специалност „Компютърен дизайн в индустрията“ в образователно-квалификационна степен „магистър“ са подготвени за решаване на различни комплексни композиционни задачи в областта на дизайна – задачи, изискващи изследователско ниво на знания и умения при решаването си.

Практическата реализация на магистър-инженерите от специалност "Компютърен дизайн в индустрията" се изразява в няколко характерни области:

 • ръководство на дизайнерски и научно изследователски екипи и технологични групи;
 • проектиране на модни и индустриални обекти и форми;
 • графичен дизайн и промишлена графика;
 • визуални комуникации;
 • художествено пространствено оформление;
 • рекламни решения и др.

Придобитата в курса на обучение общата и специализирана квалификация на магистър-инженерите е предпоставка за качествена реализация в държавни и частни фирми, както у нас, така и в чужбина.

Професионално направление 3.4 "Социални дейности"

Специалност: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: СОЦИАЛНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност „Социални дейности" е разкрита в резултат от изпълнение на съвместен европейски проект по програма ТЕМПУС с участието на Висшето училище по публична администрация – „Торбегакадеми” – гр. Леоварден (Холандия) и Технически университет-Габрово. Тя е перспективна и има за цел да отговори на по­треб­нос­ти­те на обществото от висококвалифицирани кадри за работа със специфични социални проблеми и рискове за индивиди, групи и общности във всички сфери и равнища на социалната сигурност.

Завършилите получават професионална квалификация магистър по Социални дейности.

Обучението се провежда в образователна и квалификационна степен „магистър”. Осъществява се в редовна и задочна форма с продължителност за ОКС „Магистър”- 2 семестъра за завършилите същата специалност и 3 или 4 семестъра - за завършилите други специалности.

Обучението в образователна и квалификационна степен „магистър” има за цел задълбочаване на под­готовката в областта на социалните дейности в съответствие с актуалните въ­про­си на тяхното развитие, като се прилагат добри практики на висши училища в Европа и Р България.

Под­готовката на магистри по социални дейности включ­ва:

 • умения за прилагане на нормативната база в социалната сфера и институции;
 • умения за интегриране на теоретичните знания с практическия опит като гаранция за ефективна помощ и професионална компетентност;
 • компетенции по междуличностно взаимодействие, вземане на решения, технико-инструментална и административно-делова компетентност;
 • компетенции по спазването на професионалните и етични стандарти в социалната работа;
 • компетенции по управление на проекти;
 • компетенции по управление и организация на социални институции.

Дипломираните магистри могат да се реализират професионално като специалисти и ръководители в социални институции, граждански и неправителствени организации, както и във всички звена на системата за социална сигурност.

Професионално направление 3.7 "Администрация и управление"

su 1


Специалността „Стопанско управление”, ОКС „магистър” предлага избор на направлението за обучение в три специализирани магистърски специалности:

Програмата за обучение дава възможност за усвояване на актуални и ориентирани към бъдещето познания и умения за научно управление и администриране на организациите в определените функционални области.

Въз основа на широкопрофилната подготовка на студентите в ОКС „магистър” и придобитите ключови компетенции абсолвените са способни да владеят сложните комплекси на професионалното направление в неговото икономическо, управленско, правно и международно измерение и да се включат в интегрираните управленски институционални процеси като самостоятелни, ориентирани към успех мениджъри или като специалисти , участващи в управленските екипи на организациите.

В последните две години преподавателите и студентите от специалността имат реализирани научно-изследователски проекти с актуални и полезни за бизнеса теми. Постигнатите резултати са презентирани от студентите на ежегодната Студентска научна конференция в ТУ-Габрово, студентски конференции в чужбина и от преподавателите в доклади на научни конференции  публикувани статии в престижни издания в България и чужбина.

Специалност: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Специалността „Стопанско управление”, ОКС „магистър” предлага избор на направлението за обучение в три специализирани магистърски специалности:

 • Управление на човешките ресурси
 • Управление на бизнеса
 • Управление на проекти

Програмата за обучение дава възможност за усвояване на актуални и ориентирани към бъдещето познания и умения за научно управление и администриране на организациите в определените функционални области.

Въз основа на широкопрофилната подготовка на студентите в ОКС „магистър” и придобитите ключови компетенции абсолвените са способни да владеят сложните комплекси на професионалното направление в неговото икономическо, управленско, правно и международно измерение и да се включат в интегрираните управленски институционални процеси като самостоятелни, ориентирани към успех мениджъри или като специалисти , участващи в управленските екипи на организациите.

В последните две години преподавателите и студентите от специалността имат реализирани научно-изследователски проекти с актуални и полезни за бизнеса теми. Постигнатите резултати са презентирани от студентите на ежегодната Студентска научна конференция в ТУ-Габрово, студентски конференции в чужбина и от преподавателите в доклади на научни конференции  публикувани статии в престижни издания в България и чужбина.

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"

Специалност: ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МЕНИДЖМЪНТ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Магистърската специалност „Индустриален мениджмънт“ има за цел да осигурява знания, умения и компетенции на обучаваните студенти по ключови дейности, свързани с разработване на иновационни решения и внедряването им в практиката. Завършилите специалисти  получават интердисциплинарни общо инженерни знания по съвременни техника и технология. Учебният план съдържа дисциплини, свързани с най-новите и прогресивни производствени технологии и нови материали, намиращи приложение през последните години в индустрията, а също и свързани с бизнес развитието и иновациите в малкия и среден бизнес. 

Завършилите специалност „Индустриален мениджмънт“ с образователно-квалификационна степен „магистър-инженер” са подготвени да използват съвременната индустриална техника. Те могат умело да съчетават неконвенционалните машиностроителни материали и високоефективните производствени технологии с формирането и реализация на успешни фирмени политики. Завършилите специалността могат успешно да се реализират като ръководители на технически отдели, развойни звена, експерти, координатори на програмни колективи; имат познания и нагласа за развитие на собствен бизнес, където да извършват изпълнителски и управленски функции и са подготвени за работа по проблемите на фирмения мениджмънт както в малки и средни предприятия, така и в големи фирми и корпорации у нас и в чужбина.

Завършилите специалността придобиват следните професионални компетентности:

 • Да събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни от областта на общото инженерство и иновационния и инвестиционен мениджмънт с цел решаване на конкретни технологични, производствени и иновационни задачи, свързани с производствената дейност на фирмата и реализацията на крайният продукт на пазара.
 • Да интегрират широк спектър от знания и източници на информация, въз основа на което правят обосновани преценки и намират решения в сложна и непозната среда.
 • Да демонстрират способност за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда.
 • Да проявяват способност да решават проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знания в условията на недостатъчна информация и в нова среда.
 • Да се ангажират с важни научни, социални и етични проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението, да инициират промени и проявяват способност за управление на процесите на развитие от обществен и етичен аспект в процеса на работата.

            Завършилите специалност „Индустриален мениджмънт” ОКС „магистър” могат да се реализират в следните области:

 • технологии в машиностроенето и електротехниката;
 • като ръководители на производствени фирми или звена, бази за развитие и внедряване на съвременни системи и технологии;
 • като диагностици в звената за диагностика, техническо обслужване и сервиз на машини, уреди и съоръжения в машиностроенето и електротехниката
 • в управленската йерархия като аналитични специалисти по планиране, проектиране и мениджмънт на иновационни производствени процеси в индустриални предприятия от различни сектори;
 • в проектантски екипи за разработване и внедряване на иновационни решения;
 • в проектантски екипи на европейски инвестиционни проекти, свързани с иновационната политика на фирмата;
 • в екипи за оценка на риска при иновационните решения;
 • в експертни екипи за извършване на консултантска дейност и оценяване на съответствие със съществени изисквания към индустриалните продукти;
 • в екипи за разработване на международни проекти, свързани с усъвършенстване на мениджмънта, конкурентоспособността и човешките ресурси на фирмите.

Те имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.