Магистърски специалности

Обучението се извършва в 26 магистърски специалности

НОВО: Дистанционно обучение в магистърска програма "Управление на проекти"!

За учебната 2018-2019 г. можете да кандидатствате в следните специалности:

Факултет “Машиностроене и уредостроене”

 

Факултет “Eлектротехника и електроника”

По държавна поръчка с продължителност 3 семестъра:

Платена форма на обучение:

 

Факултет “Стопански”

На основание Решение на Националната агенция за оценяване и акредитация (Протокол № 24/21.12.2016 г.) от учебната 2017/2018 година се приемат студенти за обучение в дистанционна форма по магистърска програма "Управление на проекти" към факултет "Стопански"

 

Прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение

Прием на документи за кандидатстване: до __.10.2018г.(12:00 часа) в съответната факултетна канцелария.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление-образец / получава се от факултетна канцелария/;
  2. Копие на диплома за завършено висше образование или академична справка;
  3. Документ за платена такса за кандидатстване – 25 лв./ БАНКА ДСК, сграда Ректорат/.

Кандидатстудентският изпит за прием на студенти в ОКС „магистър” ще се проведе на:

  •     за специалности от факултет ЕЕ - __.10.2018 г. от 8:00 часa в зала "Аула";
  •     за специалности от факултет МУ - __.10.2018 г. от 9:00 часa в зали определени от профилиращите катедри;
  •     за специалности от факултет „Стопански” – __.10.2018 г. от 9:00 часа.

Записване на приетите за обучение студенти по държавна поръчка: __ и __.10.2018 г.

Записване на приетите за обучение студенти в платена форма: __ и __.10.2018 г.

 

Необходими документи за записване на приетите в ОКС „магистър” за учебната 2018/2019г.:
        1. Диплома за висше образование /оригинал/;
        2. Диплома за средно образование /копие/;
        3. Снимки – 3 броя;
        4. Комплект за записване на новоприет студент /от книжарницата/;
        5. Вносна бележка за платена по ВХОДЯЩ НОМЕР семестриална такса /БАНКА ДСК, сграда ректорат/.

 

Учебните занятия започват от __.10.2018 г. по график, изготвен в катедрите.