Магистърски специалности

master 2


Факултет “Машиностроене и уредостроене”

Професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"

Професионално направление 5.6 "Материали и материалознание"

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"


Факултет “Eлектротехника и електроника”

Професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"

Професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"


Факултет “Стопански”

Професионално направление 3.4 "Социални дейности"

Професионално направление 3.7 "Администрация и управление"

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"

 


Обучението се извършва в над 20 магистърски специалности