Акредитирани докторски програми

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС "ДОКТОР" В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Професионално направление

Докторска програма

Акредитацията е валидна до:

 Оценка 

5.1 Машинно инженерство

Приложна механика

2020г.

9,19

5.1 Машинно инженерство

Машинознание и машинни елементи

2020 г.

9,24

5.1 Машинно инженерство

Теория на механизмите, машините и автоматичните линии

2020 г.

9,01

5.1 Машинно инженерство

Хидравлични и пневматични задвижващи системи

2024 г.

8,78

5.1 Машинно инженерство

Технология на машиностроенето

2019 г.

8,96

5.1 Машинно инженерство

Рязане на материалите и режещи инструменти

2019 г.

8,90

5.1 Машинно инженерство

Металорежещи машини и системи

2019 г.

8,74

5.1 Машинно инженерство

Машини и съоръжения за леката промишленост

2019 г.

8,84

5.1 Машинно инженерство

Метрология и метрологично осигуряване

2019 г.

8,85

5.1 Машинно инженерство

Точно уредостроене

2020 г.

9,04

5.1 Машинно инженерство

Технология на текстилните материали

2019 г.

8,84

5.1 Машинно инженерство

Строителна механика, съпротивление на материалите

2019 г.

8,94

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Светлинна техника и източници на светлина

2020г.

8,86

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електромеханика

2020г.

8,91

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електроснабдяване и електрообзавеждане

2020г.

8,96

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Микроелектроника

2023 г.

9,10

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Квантова и оптоелектроника

2023 г.

9,18

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)

2023 г. 9,19

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Индустриална електроника

2023 г.

9,23

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника

2023 г.

9,35

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Комуникационни мрежи и системи

2021 г.

9,06

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи, комплекси и мрежи

2023 г.

9,08

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране

2023 г.

9,09

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

2023 г.

9,07

5.4 Енергетика

Промишлена топлотехника

2025 г.

9,07

5.6 Материали и материалознание

Материалознание и технология на машиностроителните материали

2019 г.

8,93

 

Наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище, днес Техническият университет – Габрово успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Гаранция за това е дадената от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация на университета и програмна акредитация на специалностите по професионални направления за бакалавър и магистър и на докторски програми за обучение в образователната и научна степен доктор. Системата за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав на университета е сертифицирана по ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 от DQS GmbH и IQNet. Техническият университет – Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP и от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI.

akreditacia2017 dqs igip iqnet

 

Образователната и научна дейност в университета се осъществява от 240 души висококвалифициран академичен състав. Преподавателите със съвременните методи за обучение, богатата материална база и социалните придобивки създават привлекателни условия за обучение и развитие на студентите.

Университетът активно участва в европейските образователни и изследователски програми и осъществява ползотворно и ефективно сътрудничество с български и чуждестранни университети.

Техническият университет – Габрово е горд със своите десетки хиляди възпитаници, които успешно се реализират в страната и чужбина и допринасят за развитието на съвременното общество.