Акредитирани докторски програми

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС "ДОКТОР" В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Професионално направление

Докторска програма

Акредитацията е валидна до:

 Оценка 

5.1 Машинно инженерство

Приложна механика

2020г.

9,19

5.1 Машинно инженерство

Машинознание и машинни елементи

2020 г.

9,24

5.1 Машинно инженерство

Теория на механизмите, машините и автоматичните линии

2020 г.

9,01

5.1 Машинно инженерство

Хидравлични и пневматични задвижващи системи

2024 г.

8,78

5.1 Машинно инженерство

Технология на машиностроенето

2025 г.

9,17

5.1 Машинно инженерство

Рязане на материалите и режещи инструменти

2025 г.

9,10

5.1 Машинно инженерство

Металорежещи машини и системи

2025 г.

9,10

5.1 Машинно инженерство

Машини и съоръжения за леката промишленост

2025 г.

9,19

5.1 Машинно инженерство

Метрология и метрологично осигуряване

2025 г.

9,23

5.1 Машинно инженерство

Точно уредостроене

2020 г.

9,04

5.1 Машинно инженерство

Технология на текстилните материали

2025 г.

9,26

5.1 Машинно инженерство

Строителна механика, съпротивление на материалите

2025 г.

9,13

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Светлинна техника и източници на светлина

2020г.

8,86

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електромеханика

2020г.

8,91

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електроснабдяване и електрообзавеждане

2020г.

8,96

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Микроелектроника

2023 г.

9,10

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Квантова и оптоелектроника

2023 г.

9,18

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)

2023 г. 9,19

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Индустриална електроника

2023 г.

9,23

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника

2023 г.

9,35

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Комуникационни мрежи и системи

2021 г.

9,06

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи, комплекси и мрежи

2023 г.

9,08

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране

2023 г.

9,09

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

2023 г.

9,07

5.4 Енергетика

Промишлена топлотехника

2025 г.

9,07

5.6 Материали и материалознание

Материалознание и технология на машиностроителните материали

2025 г.

9,26