Катедра „Комуникационна техника и технологии”

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
специалност: „Комуникационни мрежи и системи” (Комуникационни вериги, Телекомуникационни преносни линии)
кандидат: гл. ас. д-р инж. Ивелина Стефанова Балабанова

Научно жури:
1. Председател: доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов
Членове:
2. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
3. проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров
4. проф. дн инж. Михаил Петков Илиев
5. проф. д-р инж. Георги Любенов Илиев
6. проф. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев
7. доц. д-р инж. Агата Христова Манолова

Резервни членове:
проф. д-р инж. Веска Младенова Георгиева
доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов

Рецензенти:
1. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
2. проф. дн инж. Михаил Петков Илиев

Дата на разглеждане: 25.11.2019 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Резюмета на публикации и научни трудове/Abstracts of Publications and Scientific Works
Рецензия 1
Review 1
Рецензия 2
Review 2
Становище 1
Opinion 1
Становище 2
Opinion 2
Становище 3
Opinion 3
Становище 4
Opinion 4
Становище 5
Opinion 5