катедра „Машиностроителна техника и технологии”

Катедра „Машиностроителна техника и технологии”

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

специалност: „Металорежещи машини и системи“

кандидат: ас. д-р инж. Христо Христов Якимов 

 

Научно жури:

1.      Председател: проф. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

 

Членове:

2.      проф. д-р инж. Иван Замфиров Иванов

3.      проф. д-р инж. Галина Иванова Николчева

4.      доц. д-р инж. Димитър Стефанов Димитров

5.      доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

 

Резервни членове:

проф. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова

доц. д-р инж. Валентин Методиев Петков  

 

Дата на разглеждане: 29.09.2023 г. 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Материалите са публикувани на 01.09.2023 г.